روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کباب

کباب
کباب غذایی است مطلوب و دوست داشتنی که در تمام اقوام و ملت ها و کشورها در انواع مختلف تهیه و مصرف می شود. در خواب های ما کباب رزق و روزی و اسباب و لوازم معیشت است و در خواب ها دیدن کباب خیلی بهتر از دیدن گوشت خام است. خوردن کباب گوشت گوسفند مالی است که به رنج و زحمت به دست بیننده خواب می رسد. خوردن کباب گوشت گاو نشان روزی فراخ و معاش خوب است. کباب مرغ مالی است که از یک زن به بیننده خواب می رسد یا خواب بیننده از قبل یک زن بهره مند و منتفع می گردد. اگر بیننده خواب ببیند که ماهی را برای خوردن کباب می کند نشان آن است که به سفر می رود و از آن سفر سود عایدش می شود. چنانچه بیننده خواب در رویای خویش ببیند که کله بره را کباب کرده و می خورد از مردی ثروتمند به او فایده می رسد یا از دستگاه اداری یا موسسه ای مالی عایدش می گردد. اگر در خواب ببینید که کباب می پزید که بفروشید خیر و نیکی می کنید و مردم از شما سود می برند و خشنود می گردند و اگر در خواب کباب فروشی را ببینید با مردی گشاده دست و نیکوکار و نیک رفتار آشنا می شوید و از جانب او سود می برید.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

وقتی زیرپایدامادم خوابیدم وکس دادم , خوردن کباب کوبیده در بارداری , تعبیر گوشت کباب شده در خواب , تعبیر خواب کباب درست کردن , تعبير خواب كباب كردن گوشت , تعبير خواب كباب درست كردن , تعبیر دادن کباب در مهمانی , كباب كردن گوشت در خواب , تعبیر خواب نان و کباب , تعبیر خواب کباب خوردن , تعبیر خواب گوشت کباب , تعبیر خواب کباب پختن , خواب دیدن گوشت کبابی , تعبیر خواب کباب گوشت , تعبير خواب كباب , دل ما کباب شود , تعبیرخواب کباب

تبلیغات