روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

 بلور
بلور در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را حفظ می کند. زن به خاطر ظرافت و درخشندگی اش در خواب به صورت بلور و بلور مجسم می شود و مثل بلور وسوسه انگیز است. با این توصیف در خواب های ما بلور زنی است فتنه انگیز و وسوسه گر و زیبا و فریب دهنده ولی باید دید که بلور را در خواب چگونه و کجا می بینیم. اگر در خواب دیدید ظرفی از بلور دارید با زنی دارای همین خصوصیات روبه رو می شوید و چنانچه این ظرف ازدست شما بیفتد و بشکند او را از دست می دهید. احتمالا در خواب حس می کنید که آن بلور به شما تعلق دارد و از سال ها پیش صاحب آن بوده اید، اگر چنین چیزی در خواب دیدید بلور همسر شما است و اگر همسر ندارید زنی است که در زندگی مالی و شغلی شما می تواند نقش موثر داشته باشد اگر دیدید در اتاقی از بلور و بلور هستید در مقطعی از زمان وضع ممتاز و خوبی پیدا می کنید اما از عدم تجانس بین خودتان و دیگران رنج می برید. اگر دختر جوانی ببیند کفشی از بلور دارد که می درخشد و روشن است شوهری می کند که از جمیع جهات ممتاز و برجسته است و طبعا صاحب یک زندگی رویائی خواهد شد.

محمدبن سیرین گوید: دیدن بلوط در خواب ، روزی حلال است، به قدر خورده بود. اگر بیند درخانه وی انبانهای بلوط بود، دلیل که مال و نعمت بسیار او را در آن سال حاصل شود، چون داند که آن بلوط ملک وی است. 
اگر بلوط در خانه دیگران بود، دلیل که مردمان پیش او امانت ها نهند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن بلوط در خواب بر سه وجه باشد. اول: روزی حلال، دوم: منفعت، سوم: معیشت نیکو. 

تبلیغات