روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب برهنگی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب برهنگی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب برهنگی

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که برهنگی در خواب مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد و فاسق را بدی و رسوائی. زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود. اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد. اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم. اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم. دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است. لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند.

 

 محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد. دلیل که حج طلب کند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند ازاری بر میان بسته، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود... 
جابر مغربی گوید: برهنگی در خواب . محنت و رسوائی است. اما اگر عورت را پوشیده بیند، مرد صالح را نیکو بود و فاسق را بد بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: برهنگی در خواب ، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است. 

http://www.akairan.com

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب برهنگی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواندن نماز با رکابی برای آقایان , خواب بودم خواب دیدیم مرده ام , first baseman چه کسی است , تعبیر برهنه بودن در خواب , تعبیر خواب برهنه بودن , پوشیدن شورت در خیابان , تعبیر خواب زن برهنه , شب لخت شدن پیش شوهر , تعبیر خواب دیدن خود , حکم دیدن بدن خواهر , تعبیر خواب عریان , تعبیرخواب زن لخت , تعبیر خواب برهنه , لختي در خواب , انزار عمومی

تعبیر خواب برهنگی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات