روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب برگ - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب برگ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> رگstrong>span><br /><br />رگ رف ست برو خلاق حوه سلوک جتماعی. رگ زینت رخت ست خلاق وب یز زینت نسان. گر یدید رختی ا رختانی سرسبز رم ارید ه رگ ر راوان ارند زد ردم عزز حترم واهید د ه برومندی ر امعه ناخته ی وید.<br />گر یدید ه ر اغی رگ مع ی نید شان نست ه ر تحصیل رافت وشش راوان ی نید. مع وری رگ شک تلاش یهوده ست. م تلاش رای مع ال م وشش ر هت تحصیل بروp> <pp> <p>حمدبن سیرین وید: ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن رگ رخت ر رخت، خلق و خوی یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ود، اصه ه نگام ی. گر یند رگ سبز ر رخت را رفت ا سی دو اد، لیل ه یننده <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا خلق و خوی وش ست یکو. براهیم رمانی وید: گر سی یند ز رخت رگ تازه را رفت، لیل ه و ا ه در ن رم اصل ود... <br />ابرمغربی وید: برگ درختان یوه یرین، لیل ست ر لق یکو برگ درختان یوه ترش، لیل ر لق د ست. رختانی ه ار یاورند، لیل ر رم ینار ست، عبران فته ند: رگ رختانی ه یوه ارند، لیل ر رم ینار ندp>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات