روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب برف

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خواب د برف در خواب می بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه.

 

محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. جابرمغربی گوید: دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزی، دوم: زندگانی، سوم: مال بسیار و ارزانی نرخها، چهارم: لشگر بسیار، پنجم: بیماری، ششم: غم و اندوه. اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند. اگر ... 
به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد. ابراهیم کرمانی گوید: برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود. 

http://www.akairan.com

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دیدن باریدن بذف زیاد در خواب , بر بام ابر و مه ویریت ایران , علایم روی کارتن آفتاب باران , دیدن برف در خواب نشانه چیست , متن ادبی درباره باریدن برف , دختری که سختی فراوان کشید , تعبیر خواب برف در تابستان , راه رفتن زیر برف عاشقانه , خیلی خوابم میاد چی کنم , تو ژاپن خوابیدن سرکار , برف آدم برفی هوای سرد , ماشین های برف رو جدید , درمان خواب دیدن زیاد , ساعت 96 کی جلو میره؟ , پایین بودن حافظه php , آتش و برف در شعر نو , عکس قدم زدن تو برف , حلال زرد کروم چیست , برف در آغاز زمستان , پیاده رو خالی درخت , زمستاندرخلخال برف , تعبیر برف در خواب , از آسمون برف میاد , امن تری مدم چیست , شادی در روز برفی , زایمان زن در برف , غلطیدن يا غلتيدن , دیدن برف در خواب , حدیث درباره برف , روز اول زمستان , یک شاخه با برف , دیدن خواب زیاد , گیف برف باریدن , نرم افزار روبی , تلگرام شب برفی , تعبير خواب برف , تعبیرخواب برف , برف اومد اهنگ , خرید نمک برفی , عکس برف در شب , برف زیباتر تو , برف در تایلند , clsjhk nv stv , عکس علامت برف , شعر درخت برف , اهنگ برف امد , برف در خواب , در مودر برف , برف زمستان , مولانا برف , باریدن برف , برف میبارد , برف و تو

تبلیغات