روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب انگشتوانه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب انگشتوانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p>نگشتوانه<br /><br />نگشتوانه ا نگشتونه سمی لزی ست ه رای وخت وز ر سر نگشت ی نند تا نتهای سوزن ه وشت نگشت وزنده رو رودو ر اقع وعی سیله فاعی ست رای فظ نگشت. اشتن نگشتونه رای رد وب یست رای زن یکو ست ویای منیتی ست ه ر حیط انواده حدوده زندگی ویش واهد افت. گر ردی نگشتونه ی بیند ا یابد ه نگشت ویش کند ه مک سی یازمند ی ود ه حتمالا ک زن ست ز ین مک هره ند ی ردد. نان ه سی نگشتوانه ی ه ما اد گر شنا اشد ویای ین ست ه ر ینده ز مایت ادی عنوی وستی رخوردار ی وید گر یگانه ود یازمند ین مایت ی وید ی نکه سی ا ه عنوان امی سراغ اشته اشید. اشتن نگشتوانه ای زیاد ر <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> یان ننده ین ست ه <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> یننده ورد تهام رار ی یرد. زنی گر بیند ه تعداد زیادی نگشتوانه ارد ه دت ورد سد اقع ی ود. یدن نگشتوانه سوراخ ر <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> یان ننده یانت سی ست ه سبت ه و عتماد راوان ارید. رای رد یدن نگشتوانه ی ه سوراخ غیر ابل ستفاده اشد ویای ین ست ه زنی ه و ورغ ی وید ه مکن ست مسرش اشد.p> http://www.akairan.com

اخبار اکاایران

تبلیغات