روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گنبد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گنبد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong> <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> نبدstrong>span><br /><br />مروز ون نبد ا قط ر زیارتگاه ا ماکن ذهبی ی ینیم یدن نبد ر <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> ازتاب الت اصی ست ز وحانیت عتقادات ذهبی ه ر ر ک ز ا ه حوی لوه ی ند. لا گر ر <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> نبدی بینیم وری غمین ندوهگین ی ویم ه ه ل وئی حبت یگران یاز پیدا ی نیم. ین یز غمی ست ه ز وحانیت دا یست. یده ید ه عامه ردم ه قت رخورد ا رفتاری ا غم ا شکلات ذر یاز ی نند ا توسل ی ویند یدن نید ر <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> تصویری ست ز مین وع رفتاری ا. حظاتی پیش ی ید ه نسان ل رفته غم زده ترجیح ی هد ر ک زیارتگاه اشد ریه ند. تی قط ریستن و ا تسکین می هد. یدن نبد ر <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> ویای نین التی ست ه غم یست ادی م می تواند اشد ل ه ل رفتگی ست. گر نبدی ا ز اصله ور ر <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> بینید ه ک سفر زیارتی ی وید گر ر ائی اشید ه سقف ن نبد اشته اشد سی ز ما ل وئی ی ند.p><p>حمدبن سیرین وید: یدن نبد ر<strong><span style="color: #000080;">وابspan> strongلیل زن ست. گر ر <strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> نبدی پاکیزه یند، لیل ست زنی وبروی خواهد. ابرمغربی وید: نبد ر<strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong> هار جه ست، ول: زن. وم: زرگی. سوم: نفعت. هارم: عزوجاه.p> http://www.akairan.com

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گنبد شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عکس حضرت امام حسین وحضرت ابوالفضل , دیدن چند گنبد درخواب

تعبیر خواب گنبد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات