روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کاخ - تعبیر خواب

کاخ
لطفا به حرف ـ ق ـ کلمه قصر نگاه کنید. تعبیر قصر و کاخ یکی است.

اخبار اکاایران

تبلیغات