روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

https://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20156114244410a.png

نیمکت
گر خواب ببینید روی نیمکتی نشسته اید ، نشانة آن است که بدهکاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند . اگر خواب ببینید دیگران بر نیمکت نشسته اند ، نشانة آن است که با دوستی که در اثر عدم تفاهم با او قهر کرده اید ، آشتی خواهید کرد .

تبلیغات