روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گوهر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گوهر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15033.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب وهر strong>div>a>span>span>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>وهرstrong>span><br/><br/>ر یز وبی ر زندگی وزمره ا ه رزش ادی عنوی راوان ارد ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ای ا ی تواند ه کل وهر تجلی اهر ود. زن وب وهر ست. رزند ایسته رومند وهر ست. علم انش وهر ست. سخن ه ا وب وهر ست ین زیاد ستگی پیدا ی ند ه ضع رایطی ه ر یداری ارید. ابن سیرین وشته گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ینید وهری ارید ه می انید یست لی ی انید وهر ست رزنده رخشان ا ا زنی صاحب مال مال زدواج ی نید ا صاحب رزندی ی وید ه ر زمان ودش ارای ام وازه واهد د. رحوم جلسی حمته لله لیه رای ر ک ز سنگ ای یمتی <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong> ناسب وشته ما ا حوه نونی زیست یات شر ه واهرات ز یان ردم مع وری ده ر انک ا راکز قتصادی پشتوانه پولی شورها رار رفته می توان ن تعابیر ا رست انست. لا وهر ا ورد توجه رار ی هیم ه عنی عام ارد. گر ختری م خت ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>وهر بیند وهری ی ند ایسته زرگ متاز . وهر عالی ترین متیاز رای یزهائی ست ه ر الا ام رده د قط یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>اید تشخیص هد ه ضع وقعیتی ارد گوهر ر زندگی و ه ی تواند اشد. روختن وهر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ز ست ادن متیاز ست ریدن ن تحصیل متیاز <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>ی ود. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید وهری اشته ید ه ن ا م رده ید رصتی یکو ا ز ست ی هید.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر یند وهر روارید ی روخت ن وهر لک و ود، لیل ه داوندِ علم ین ست ا مه س یکی حسان ند. گر داوند ین باشد، لیل ه داوند غلامان ود ه در یمت وهر و ا ال اصل ود. ضرت مام عفر صادق رماید: گر صلح ستور ود ید وهرها ی روخت، لیل ه و ا علم ین اصل ود. <br/><br/>حمدبن سیرین وید: یدن وهر ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongلیل ر زنی توانگر صاحب مال ود. گر یند وهری اشت، لیل ست زنی نین خواهد. گر ید وهر و ایع د، لیل ست زن ا لاق هد. براهیم رمانی وید: گر یند وهر ی روخت، لیل ست لاکی ند ختری ا ه وهر هد. گر یند وهر سفید اشت، لیل ست رزندی ورد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن وهر ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ر شت جه ست. ول: ال ذکور. وم: علم شهور. سوم: رزند عروف. هارم: یزی رانبها. پنجم: زنی ا مال. شم: سخنی فید. فتم: یروبرکت. شتم: اری یکو. یدن وهرفروش ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongلیل رخداوندِ علم ین ست.p>

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات