روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گوش - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گوش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15029.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب وش strong>div>a>span>span>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>وشstrong>span><br/><br/>گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید وش ایتان زرگ غیر بیعی ده گران ضاوت ردم رباره ودتان واهید د ا اری ی نید ه عاقلانه یست ودتان ه شتباهی ه رتکب ده ید قوف ی ا ید. ین وش غیر بیعی زرگ شان ن ست ه ردم رباه عمال ما اوری د ی نند د ی ویند . رف سیارخواهند زد. گر بینید وش ایتان وچکتر ز ندازه بیعی ده نتظاری ولانی سته ننده تحمل واهید رد. وری واهد د ه ندی ر نتظار نیدن ک بر ضطرب لتهب واهید ود . گر بینید ک وش ما زرگ یگری وچک ده چار ک تردید ودلی ی وید می انید ه تصمیمی گیرید عمالی د قیض ی نید ه ودتان ه عدم ماهنگی ارها تان توجه ی ابید.ابن سیرین وشته گر ردی بیند ک وش و فتاده مسرش ا لاق ی هد ا خترش ی یرد فزوده رخی عتقد د ه جلش زدیک ست. ین ست عقیده ابن سیرین ما داشتن ک وش ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>شان ریب وردن ست. نانچه یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بیند ک وش ا سمتی ز ک وش ا دارد، ر ارش یرنگ ی نند و ا ریب ی هند. گر یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بیند ثل زنان وشش ا سوراخ رده ند ه و تهام ی زنند صفتی ا ه و سبت ی هند ه ر ی یست.p> <p>حمدبن سیرین وید: گر یند وش و یفتاد، لیل ه زن لاق هد ا خترش میرد ویند لیل ه جلش زدیک ود. گر یند وش و ر د، لیل ست ر ساد ین. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن وش ر فت جه ست. ول: زن. وم: ختر. سوم: وست. هارم: فیق. پنجم: پسر. شم: غلام. فتم: ترس یم.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گوش شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر چرک گوش , باز نشدن گوش , گوش گیر خواب

تعبیر خواب گوش گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات