روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند

گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و دیدنش در خواب مبارک است و نیکو. تعبیر قوچ و گوسفند را در جای خود نوشته ام که چون دیدنش ریشه مذهبی و عقیدتی دارد دارای تعبیر خاصی است اما گوسفند ماده و شیرده در خواب غنیمت است و روزی. اگر در خواب ببینید گوسفند فربه ای دارید روزی شما فراخ می شود و نعمت و برکت خواهید یافت. اگر گسی گوسفندی به شما بدهد او شما را متنعم می کند و چنانچه گوسفندی لاغر باشد نشان عسرت است و تنگدستی.اگر گوسفند فربه ای داشته باشید در خواب ببینید آن را می فروشید کفران نعمت می کنید و نشان آن است که به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار نیکو است و خبر از این است که روزی می یابید و نعمت بر شما زیاد می شود. برخی نوشته اند گوسفند ماده نعمتی است که از سوی یک زن به بیننده خواب می رسد. اگر در خواب ببینید گله هست و شما چوپان آن گله هستید به ریاست و بزرگی می رسید و عده ای به فرمان شما در خواهند آمد که البته این بستگی به شغل و حرفه شما دارد. جوانی در خواب دید که چوپان شده و گله ای گوسفند را در صحرا می چراند. معبر به او گفت(بر قومی مهتری خواهی یافت . سالی چند گذشت. جوان که تصادفا آن معبر را دید به او گفت (به خاطر داری؟ تو یک روز به من گفتی بر قومی مهتری خواهم یافت نه فقط مهمتر یک قوم نشده ام بلکه پدرم را که نان آور خانه بود از دست دادم ) معبر پرسید (الان چه می کنی ؟) گفت ( دکان پدرم را اداره می کنم و با درآمد همان دکان هم زن و فرزند خودم را هم نان می دهم و هم مادر و چهار خواهر و برادرم را نگه داری می کنم )معبر گفت ( پس من خلاف نگفتم چرا که الان مهتر قومی هستی که آن ها چون گوسفندان در پناه تو هستند و چنانچه آن ها را به حال خود واگذاری به وسیله گرگان دریده خواهند شد )به هر حال دیدن گوسفند در خواب نیکو است و گوشت گوسفند نیز نعمت است اما پخته آن بهتر از خام آن است.

محمدبن سیرین گوید: دیدن گوسفند درخواب ، دلیل غنیمت است. اگر بیند که گوسفند می چرانید، دلیل که بر قومی مهتری یابد. اگر دید که گوسفند بسیار داشت و دانست که ملک اوست، دلیل است که نعمت بسیار حاصل کند. اگر بیند که گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل که به قدر آن غنیمت یابد. اگر بیند که گوسفند بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال او را بخورد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواب بیند که بز و میشی داشت، دلیل که از بزرگی مال حاصل کند. اگر بیند که شاخهای بز و میش، قوی بود، دلیل که بیننده خواب توانا شود. اگر بیند که  بز و میش بسیار داشت و دانست که ملک اوست، دلیل است به قدر آن منفعت یابد و نیز گویند به عدد هر میشی، بزرگی یابد. جابرمغربی گوید: دیدن میش در خواب ، دلیل بر زنی بزرگ است. اگر بیند که ماده میشی داشت، دلیل که زنی بزرگ زاده بخواهد. اگر بیند که گوسفند با او سخن گفت، دلیل ا ست روزی بر وی فراخ شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گوسفند درخواب بر پنج وجه است. اول: مهتری. دوم: زنی بزرگ. سومک مال. چهارم:فرمان روا. پنجم: جاه و منفعت یافتن.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواب دیدن بوسیدن لبه بچه خود , سنگ را بسته وسگ را رها کرده , تعبیر دیدن گوسفند در خواب , خوردن گوشت گوسفند بعد ذبح , گوسفند ضعیف بعد از زایمان , شخصیت گله دار گوسفند زیل , تعبیر خواب گوسفندان زیاد , سر بریدن گوسفند در خواب , علف شده رفته تو دهن بزی , آشنایی با اعضای گوسفند , فرق چرم گاو با کوسفند , خواب دیدن خرید گوسفند , فرمان 8 ماده ای امام , امشب به بره شب از تو , گوسفند ها تبل میزنند , امشب به بره من از تو , تعبیر گوسفند زاییده , دیدن گوسفند در خواب , خانه سه بچه گوسفند , جدا کردن شاخهای بز , تعبیر گوسفنددرخواب , تعبير خواب گوسفند , تعبیرخواب گوسفند , alfamec نمایندگس , جدا کردن شاخ بز , چوبان گوسفند , حیوان گوسفند , جنین شتر غذا , بارده گوسفند , جوبان گوسفند , گوشت کوسفند

تبلیغات