روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندم

دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه ای که در آن گندم کاشته با شند. گندم خیر و برکت و معیشت است. اگر در خواب ببینید مشتی یا مقداری گندم در جیب دارید جیب و کیسه شما برکت می یا بد و پر پول می شود ولی این گویای پولی است که به دست می آورید و هزینه می کنید نه پولی که با آن بتوانید پس انداز کنید و پول دار شوید. اگر در خواب ببینید کیسه ای گندم دارید پول زیادی به دست می آورید و اگر ببینید انباری گندم دارید و آن انبار و آن انبوه گندم به شما تعلق دارد ثروتمند می شوید. اگر مزرعه ای گندم داشته باشید کاری می کنید که خیرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند می شوید و هم دیگران. اگر در خواب ببینید نان گندم می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید و چنانچه ببینید سنبله گندم را می جوید و می خورید و تف می کنید گرفتار فقر و تنگدستی خواهید شد و از نظر تامین معاش به شدت در مضیقه می افتید.

محمدبن سیرین گویدک دیدن گندم, دلیل بر روزی حلال است که به رنج به دست آید. اگردید گندم پخته می خورد، دلیل که غمگین شود. اگر دید شکم او تا دهان پر از گندم خشک است، دلیل هلاک او بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خوشه های گندم می خورد، دلیل قحط است. اگر بیند گندم کاشت، دلیل که گندم در ان دیار ارزان شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گندم درخواب سه وجه بود. اول: معزولی. دوم: تصرف. سوم: غربتی.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیرخواب چیدن گندوم زردشده , تعبیر خاب گندم دادن به کسی , تعبیر خواب مزرعه گندم , خواب دیدن مزرعه گندم , انبار گندم حضرت یوسف , خرید چند شاخه گندم , تعبیر گندم سبز شده , تعبیر برداشت گندم , دیدن گندم در خواب , والپیپر گندم زار , خری که بردی بالا , تعبیرخواب گندم , گندم زار طلایی , گندمزار سبز , تعبیر گندم , شاخه گندم

تبلیغات