روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گنجشک - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گنجشک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15020.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب گنجشک strong>div>a>span>span>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>نجشکstrong>span><br/><br/>نجشک اهرا ی زار ست لی رای زارع سر رختی ا میوه ها زیان سان ست ه وستائیان یشتر ا ن شنا ستند. ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>نجشک ردی ست پر یا و ما اقد صالت یشه الی ست ه یر می پاید زود ز نگ ارنده ن ی ود. رخی ز عبران نجشک اده ا ه زن <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>رده ند ه گر پرهای نگین اشته اشد وب وی ست نانچه ثل ناری زرد اشد یمار ونه ست. ه ور سمبلیک وس ای زود ذر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ه صورت نجشک ود ا شان ی هند ین یزی یست ه توان ه ن وشدل ود ل ست را ه ون نجشک زود ی پرد ی ود قط انگ صدایش ا ز انه مسایه ی نویم. نانچه بینید ه نجشکی ر فس ارید ا ردی دعی درت رخورد ی نید ه ر و سلط ی وید پیروزی اصل ی مائید. گر نجشکان سیاری ا ر رخت یدید ه صدا ی ردند یک یک ی مودند سانی پشت سر ما د ی ویند عیب وئی ی مایند نانچه رخت انه ودتان ود هل انه عیبی ر ما سراغ ارند ه می واهند گویند ا می توانند اش نند.p> <p> ضرت انیال وید: نجشک ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ردی اقدر جاه ست. گر صاحب <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ستوره ست. گر ستوره بود یند ه ن ه ام ا یلتی گرفت، لیل ه ا ردم یقدر کر یلتی سازد نان اقهر ند. گر یند نجشک اده گرفت، لیل ه زنی ا در ر ی فر ابد. گر یند ز وشت ی خورد، لیل ه ال ن زن دان در ه وشت ی ورده ود دو سد. گر یند نجشک ز شیانه یرون ورد، لیل ه دو نج لامت سد. براهیم رمانی حمدبن سیرین ویند: گر یند چگان نجشک ا کار ی رد ردن یشان ا رو ی کست&nbsp; ر نبان ی هاد، لیل ه علمیِ ودکان ند ندام یشان ا ه وب ورد ند. گر یند نجشکی سرخ ا صید رد، لیل ست زنی وبروی واهد ا نیزکی ا مال خرد. گر یند نجشکی زرد افت، لیل ه زنی یمار ونه واهد عبران ویند: نجشک افتن ر<strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongرزند ست ا غلام. گر یند نجشکی ور اشت، لیل ه ا ردی وادارِ دفعل وستی ماید فته ند ه افتن نجشک ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongلیل ه گر رویش رم یابد، گر توانگر ود، ش زار رم یابدو انه نجشک ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongلیل ر یر رمی یمنی ود. گر یند چگان نجشگ ا ز انه یرون ورد، لیل ه و ا رزندان اشند ز لال رام. گر ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ید ه نجشک واز و ا ی یند، لیل ه سخنهائی نود ه و ا ز ن گفت ید عبران ویند ه واز نجشکان ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>تسبیح ردن ود. گر یند نجشکان سیار و اصل دند، لیل ه ر ومی سروری ند ال سیار ابد. براهیم مرانی وید: نجشک ر<strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongون کی یند رزند ود. گر یند نجشکان سیار انگ ی اشتند، لیل ه و ا رزندی ید. گر یند نجشک سیار دو خشیدند، لیل ه ه در ن ال ابد. گر یند نجشک ا کشت ا ر ست و مرد، لیل ه زیانی دو سد رزندش میرد. گر ید انه نجشک ا را رفت، لیل ه و ا رزندی ید رشت زرگ ندام. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن نجشکان ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ر ه جه ست. ول: پادشاه. وم: الی. سوم: ردی زرگ در. هارم: غلام وبروی. پنجم: اضی. شم: ازرگان. فتم: رد اهزن. شتم: رد ا صومت. هم: ردی ه ه ماع ردن ولّع ود. کایت: بوخلده کایت رد: پیش حمدبن سیرین ودم ه ردی یامدو فت: ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>یدم ه ر ستین نجشکان اشتم کی کی ا یرون ی وردم ی شتم هادت ی فتم ن ا ر اه ی نداختم، تاویلش گونه ود؟ حمدبن سیرین فت: انه جا اری؟ فت: لان حله لان وچه. حمدبن سیرین فت: ک ساعت نشین تا ازآیم. پس رخاست زد پادشاه فت و ا گاه رد ه ال بیثی ست رمیان ردم ست. ردمان پادشاه ا ه انه و رآمدند ر نجا ستجو ردند، یدند ه ریب ه پنجاه رد ا شته ر نجا نداخته، دانستند ه ن رد یشان ا ی شته ر اه ی نداخته. پادشاه قت فرمود تا و ا شتند ردم ز تعبیر ین ه گفت اندند. تعبیر نجشک ر<strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ه ودک ورد ود تاویلش ز یک د ن ر ودک ود.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گنجشک شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درخت زبان گنجشک در جدول , تعبیر خواب گنجشک , تعبیر خواب گنجشگ , گنجشک و اتش , خرید گنجشک , گنجشک قرمز , خواب گنجشك , قیمت گنجشک , کباب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات