روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گشنیز - تعبیر خواب

تعبیر خواب گشنیز

گشنیز از سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است. برخی از معبران کهن نوشته اند گشنیز بیماری است و چنانچه در خواب ببینید که گشنیز می خورید بیمار می شوید که البته بیماری خود موجب غصه و ناراحتی است.

حضرت دانیال گوید: دیدن گشنیز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چیزی نباشد.

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران