روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.

پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

محمدبن سیرین گوید: دیدن گربه درخواب ، دلیل بر مردی مفسد و دزد است. اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود. اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند. اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گربه بر پنج وجه است.اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بیماری. چهارم: زنی مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت کردن.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

به اشتراک گذاشتن مرغ در دوتا , واکنش سر رفتن یخ از توی قالب , تعبیر دیدن موی گربه در خواب , گرفتن گوش گربه توسط بچه , تعبیر خواب چشم سبز گربه , تعبیر دیدن گربه در خواب , رنگ روشن مدفوع بچه گربه , لباس آدم شبیه سگ و گربه , تعبیر خواب موش ایستاده , تعبیر خواب موش خاکستری , تعبیر دیدن موش در خواب , تعبیر بچه گربه در خواب , دیدن بچه گربه در خواب , تعبیر خواب گربه و موش , نگه داری سگ مثل چشام , تعبیر خواب بچه گربه , نگهداری سگ مثل چشام , رنگ روشن مدفوع گربه , طلسم گربه سیاه چیست , گربه سوسک را میکشد , تعبیر گربه در خواب , بیماری موش در خانه , دیدن گربه در خواب , آب پاشیدن به گربه , گربه آبی رنگ روسی , حکم بغل کردن گربه , دیدن موش در خواب , گربه سفید در جیب , تعبییر خواب گربه , تعبییر خواب موش , تعبير خواب گربه , تعلیر خواب گربه , تعبیرخواب گربه , تعبير خواب موش , خرکت گربه و سگ , تعبیرخواب موش , گربه سیاه اثر , گربه در خواب , ادم گربه باز , گربه ي زيبا , گبره چیست؟ , پشک زنانه , گربه سیاه , گوشت پشک

تبلیغات