روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گاو - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گاو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15002.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب گاو strong>div>a>span>span>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>اوstrong>span><br/><br/>ر مین تاب ر ورد او کرر شاره د وشته م ه یوانات لال وشت عمت رکت یر وبی ستند او یشتر ون نبع وزی نشا عیشت ست یرات عماتی ه ی وزهای ینده ه ا ی سند ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ه صورت او اهر ی ردند ر ین ورد لیه عبران تفاق ظر ارند. یدن او ه ور لی وب ست لی گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>گاو وحشی اخ ار بینید ه الت تهاجم ارد ما ز یدنش توحش شوید <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>یگر یوانات حشی ا ارد زیرا او ر صورتی عمت وزی یرو وبی ست ه هلی ام اشد. گاو وحشی هاجم ه یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ز شاهده ش چار حشت ود شمنی ست ه صالت اتی ارد ی توانسته وب هربان اشد لی ر رایطی رار رفته ه طر ی فریند زیان ی ساند. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید ه اوی ارید ه تعلق ه ما ست ه عمت ی سید گر بینید او اده ی ا ه ما اد ز انب و عمت ی ابید گر او ری ه ما اد هنده او ما ا ه اری سود خش تشویق دایت ی ند.<br/><br/>گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید ر او ری سوار ستید ن یوان طیع رمان ر ست ر نجام اری شوار توفیق اصل ی نید تسلط ی ابید. گر بینید سوار او ر ی وید رتقا قام ی ابید گر ز او پائین یائید وقعیت عمت ا ز ست ی هید خصوص گر بینید او پس ز پیاده دن ما ه اه ویش ی ود ا سی ن ا ز ما ی یرد ی رد راین صورت ز ار عزول ی ردید. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید ویله ی او ارید ه عمت راوان ی سید لی گر بینید ویله ی او ست ما ز ن یان قط ک او ه ما تعلق ارد ر اری سود خش سهیم ز ن هره ند ی وید. او اق ربه عمت راوان ست او اغر تنگی وزی ست. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید سی اوی ز ما رفت یزی ه ما اد زیان ی نید ن یز ر ه ی واهد اشد. گر او ا فروشید ر عوض ن پول گیرید عمت وزی ا ز ست ی هید م بتلا رفتار ی وید زیرا پول لا ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>وب یست بتلا رفتاری ای زندگی <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>ده ست. گر اوی ا ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>خرید وب ست عنی پول دهید او ربهی ه پستان ای زرگی ارد گیرید یکو ست زیرا علاوه ر ین ه ز غم نج هائی ی ابید ه عمت یر رکت م ی سید. وشت او ال هره ست . رمانی ی وید پوست او یراث ست.p> <p>ضرت انیال وید: گر ید ر او شسته ست، لیل عمل ست ز َِ پادشاه، گر لک و ود. گر ید اوی ر رخانه و مد، لیل ه ق تعالی رِ یر ر ی گشاید. گردید او و ا سه سر ست، لیل ه غلامش ه ر سری ک سال عمل ند. براهیم رمانی وید: گر ید وشت او ر اشت روخت، لیل ر رید روش ر یداری ست. گر ید او ر ر انه ا ر وچه و مد، لیل یر رکت ست. گر ید او ر و ا ه سر زد ینداخت. گر یننده عمل اراست غزول ود. گر ازرگان ست، لیل ر قصان ال ست. گر پادشاه&nbsp; ست، لیل ه ز پادشاهی یفتد. ابرمغربی وید: گر یند اوی ر ز اوان ا کشتند وشت و ا سمت مودند، لیل ه زرگی ادر نجا کشند ال و ا برند. گر یند اوان زمین ی کافتند، لیل ه ال سیار ابد. گر ید ا اوان ر نگ رد، لیل ه و ا ا زرگی صومت فتد. حمدبن سیرین وید: گر اده او اغر یند ه لاف ین ست وشت او اده یدن، لیل ال ست پوست و، لیل رمیراث ست. گر ید اده اوی ا وشید یر ن اخورد، لیل ه ال و زیاده ود. گر ین <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ا نده یند، زاد ود، گر لیلی یند عزیز ود. گر او ا بستن یند، لیل میدواری ست. گر یند اوی ربه خرید، لیل ه زنی توانگر خواهد. گر یندماده اوی خرید بااو سخن فت، لیل ه عیش زندگانی ر ی راخ ود. گر ید ا داه او نگ مود و ا گزید، لیل ه ا زنش یانت ند. گر یندماده اوی ر انه و مد لیل ست ر ال عمت. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن اده او ر<strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ر ش جه ست.ول: رمانروائی. وم: ال. سوم: زرگی. هارم: یاست. پنجم: سال یکو. شم: نفعت سیار.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب گاو شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

در خواب ماده تفارق دارند یعنی چه؟ , تعبیر خواب حمله ی گاوب انسان , تعبیر خواب ف،ار از دست گاو , تعبیر خواب گاو زاییده شده , تعبیر مدفوع گاو در خواب , تعبیر خواب حمله گاوها , تعبیرخواب شاخ زدن گاو , تعبیر سرگاو در خواب , برند گاو داغ کردن , خواب شهيد وزخمي , تعبیر خواب گاو , تعبیرخواب گاو , گاو اسرائیلی , گاو ابی رنگ , درباره گاو , شهید گاوه , گاو دلری , گاو وحشی

تعبیر خواب گاو گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات