روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گالش - تعبیر خواب

گالش
گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب پذیر و کم مقاومت.

 

اخبار اکاایران

تبلیغات