روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب

گالش
گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت انعطاف زیاد و در عین حال آسیب پذیر و کم مقاومت.

تبلیغات