روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مدفوع - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مدفوع ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/14985.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب دفوع strong>div>a>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify">دفوع<br/>غایط، ا مدفوع انسان یزی ست ه ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ا سیار یده ی ود غالب راجعه نندگان ه عبران ر ین اره سئوال ی نند هل <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>یز راوان ر ین اره رف زده وشته ند. ین هرت ارد ه ی ویند غایط ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>پول ست ه صوص پول قد. ین تا دودی ی تواند رست اشد ون یدن ن ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>وب ست ما پول یست. ابن سیرین گاشته ه یدن غایط ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>هایی ز غم نج ست جلسی حمه لله علیه عتقد ست یدن غایط ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>وب ست ون یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ز مه غم ا نج ا رهد رضش دا ود. ر فایس لفنون عرایس لعیون ی وانیم ه غایط الی ست ه ن رام ودن ن جود ارد. غایط ردن ز غم ها دن ست. ین مان ه غایط ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>پول ی اشد زیاد ست. نها ه ر انواده ا ه ور سنتی <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>ی نند غایط ا پول ی انند هرت پول ودن ن ز مین ا یشه رفته الب ین ه ن ا پول ال مرده ند. یدن غایط ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>پول ال یست هایی ز غم نج ندوه ست ون پول کی ز عوامل تخفیف هنده لام است <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>پول ا ه غایط سبت اده ند. منا گر غم نج، ز بی پولی اشد هایی ز ن ا پول یسر ست ه ی تواند غایط ر ین ا پول اشد.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب مدفوع شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دیدن مدفوع درخواب زن باردار , خواب مدفوع پرنده بر سر , تعبیر خواب خوردن مدفوع , تعبیرخواب مدفوع کردن , تعبیر خواب ریدن , ريدن به دخترا , عکس گوه انسان , اسهال در خواب , ریدن در حمام , رنگ مدفوع سگ , مدفوع انسان , فضولات گربه , خواب اسهال , قضای حاجت

تعبیر خواب مدفوع گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات