روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب

مدفوع
غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست. ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

پرنده هایی که مدفوع آن نجس است , دیدن مدفوع درخواب زن باردار , خواب مدفوع پرنده بر سر , تعبیر خواب خوردن مدفوع , تعبیرخواب مدفوع کردن , پاشیدن آب در دستشویی , محتویات مدفوع انسان , پی پی کردن در دهان , طلا هم وزنش مدفوع , کثیف کردن آب کوی , مدفوع از چه چیزی , مدفوع از چخ چیزی , تعبیر خواب ریدن , مدفوع کردن زیاد , ريدن به دخترا , عکس گوه انسان , اسهال در خواب , ریدن در حمام , رنگ مدفوع سگ , فضولات گربه , خواب اسهال

تبلیغات