روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب مسجد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب مسجد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/14977.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب مسجد strong>div>a>span>span>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>سجدstrong>span><br/><br/>سجد یر صلاح تقوی پرهیزگاری ست تقرب ه هل علم انش. نان ه ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید ر سجد ستید ماز ی ذارید اری زرگ وب نجام ی هید. گر امداری ا حبوسی ا یماری ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بیند ه ر سجد ماز ی ذارد ین بنا ر بنای صدق ذاشته ی ود ز سختی دبختی جات ی ابد. گر سی بیند ر سجد ماز ی ذارد ا ر ضو انه ضو ی یرد ه عدا ماز ا قامه ند زن ی یرد زن و پارسا هل ین واهد ود. گر یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>و ه بله ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ماز ی ذارد اری ر بنای رست نجام ی هد ین اری ست وب داپسندانه گر بیند ر هتی غیر ز بله ماز ی واند اری لاف نجام ی هد ین اری ست ه و ا سران نیا عاقبت صیب ی ند. گر بینید انه ما سجد ده ه زرگی جد عظمت ی سید گر بینید ر سجد انه زیده قامت رده ید ز زرگی مایت ی لبید و ما ا ورد عنایت مایت رار ی هد.p> <p>یدن سجدِ بادان، لیل ر رد عالم ست ه ردم پیش و یند ز هر صلاح ین. گر ید سجدی نا رد، لیل ه ا سلمانان یکی ند. ابرمغربی وید: یدن نا هادن سجد، لیل زن واستن ست. گر سجدی نا رد، لیل ه زنی یندار واهد. گر راغ سجد یفروخت، لیل ه ر اری ه ارد وشنی اهر ود. براهیم رمانی وید: گر ر سجدی ماز رد ی بله، لیل ر ی ینی ست. گر وست وی ود ا ر سجد ی ست، لیل ه ال ود ا ر ن سجد زینه ند رادش اصل ود. گر ید سجدی راب د، لیل ه عالمی&nbsp; میرد ز نجا. گر ید ایگاهی لک و ود، سجد د، لیل رف زرگی ست ر ین گر ید ا ومی ه سجد فت، لیل ه زنی واهد. ابرمغربی وید: گر ید ه سجد ا که امدینه فت، لیل ه ز مه ترس ا یمن ود رادهای نیوی خروی اصل ند. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن سجد ر وازده جه ست. ول: پادشاه. وم: اضی. سوم: عالمی زرگ. هارم: ئیس. پنجم: مام. شم: سجد. فتم: طیب. شتم: وذن. هم: یّ. هم: ام یکو. ازدهم: یروبرکت. وازدهم: زن یکو.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب مسجد شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبير خواب خیرات در مسجد , تعبیر خواب ساختن مسجد , تعبیر خواب دیدن مسجد , تعبیر مسجد در خواب , نماز مسجد جمکران , تعبیر خواب مسجد , تعبیرخواب مسجد , ستون مسجد png , مسجد النبوی , مسجد حرام

تعبیر خواب مسجد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات