روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب

مجسمه
معبران کهن سنتی که در تعابیر خویش به نقش زن در زندگی مرد زیاد تکیه می کرده اند، مجسمه یامجسمه را نیز زن دانسته اند اما از نظر کلی در علم خواب هر عزیز و محبوبی ، اعم از جاندار و بی جان ، انسان یا حیوان ، می تواند در خواب ما به شکلمجسمه ظاهر شود. همه چیزها یا اشخاصی که دوستشان داریم و در زندگی ما جائی خاص خویش دارند خواسته یا ناخواسته در خواب هامجسمه می شوند. پسمجسمه تنها زن نیست. چنانچه در خواب ببینیممجسمهی را می شکنیم یا به زمین می افکنیم ( به نیت خرد کردن و از بین بردن) و یا چهره اش را با رنگ می پوشانیم که شناخته نشود باز تعبیر همان است ومجسمه در علم خواب به جای کسی یا چیزی قرار می گیرد که از آن نفرت داریم. ابن سیرین می گوید اگر دیدید مجسمه ای دارید یا خریدید زن می گیرد و یا کنیزکی می خرید و اگر دیدید مجسمه شما افتاد و شکست زن را طلاق می دهید یا می میرید و یا کنیزک را می فروشید.

این درست می تواند باشد اما با نحوه زندگی امروز ما تطبیق نمی یابد.مجسمه خواست بالای ما است که زیاد به آن توجه داریم حال اگر دیدیم مجسمه ای را خودمان می شکنیم مبارزه با تمایلات نفسانی است و اگر دیدیم مجسمه ای که داریم شکسته ، شکست و زیان عاطفی است. داشتن چندینمجسمه تحیر و سرگردانی در میان هوس ها و تمایلات بی شمار است و گویای هوسبازی ما است. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند کهمجسمه در خواب یا غم و اندوه است یا نقصان در قدر و جاه است و یا بی امانتی در کارهامجسمه در خواب غرور و نخوت و خود بینی و انحراف از طریق راست نیز هست بخصوص اگر مجسمه خودمان را در خواب ببینیم یا احساس کنیم که آن مجسمه ما است ابن سیرین نوشتهمجسمه در خواب غم و اندوه است بخصوص اگر سایه آن بر زمین افتاده باشد و دیدن چندینمجسمه کفر و الحاد است.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مجسمه عتیقه

تبلیغات