روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

خواب

تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است.

اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید

حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد. محمدبن سیرین گوید: اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است. جابرمغربی گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند  از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ماهی آرایشگر , ماهی و دریا وتنگ , تعبير خواب ماهي در خواب بعد از ضهر , ماهی قزرمز , ماهی ادارا , ماهی در آب , تعبیرخواب ماهی , خواب اردک ماهی , پرورش ماهی حوض , تعبير خواب ماهي , تنگ ماهی گل , تعبیر ماهی چیست , تعبیر ماهی در خواب , دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد , تعبیر خواب ماهی سفید , ماهی در خواب , میوه تو زرد از آب در میاد , دنبال هم کردن ماهی های قرمز , علت بزرگ بودن ماهی در تنگ شیشه ای , ماهی دوراده چیست , خوردن کله ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز , دیدن ماهی در خواب , ماهی قرمز توخواب , مرده لز ادم ماهی بگیره تعبیرش چیه , خوردن ماهی حمام , خودکشی ماهی ها , تعبیرخواب خوردن ماهی قرمز , ماهی قرمز 4 دم , ماهی قرمز تنگ بزرگ شدن ماهی , ماهی قزمز , بالا آمدن ماهی شب عید , ماهی های قرمز خوشگل , تعبیر خواب بیرون آمدن ماهی از شکم , تعبیر خواب آدم خوار , تعبیر خواب ماهی ادم خوار , ماهی از سر میگنده , ماهی در تنگ , ماهی قمرز , ماهی درون آب تشنه نیست اشو , تعبیر خواب خوردن ماهی , ماهی در خواب , تعبیر خواب خریدن ماهی , تعبیر خواب ماهی پخته , اب ماهی قرمز , ماهی ادرار , تعبیرهای ماهی , خوابیدن ماهی ها , سید از کجا امده و یعنی چی , تعبیر خواب ماهپ , تعبییر خواب ماهی دوقلو , تنگ ماهی معلق , تعبیر خواب ماهی زنده , تعبیر خواب ماهی قرمز بزرگ , ماهی های که در حوض , حمام کردن بعد ا ر خوزدن ماهی , حمام کردن بعد از خوردن ماهی , سیاه بودن داخل ماهی , آبزیان خوراکی , تنگ آب ماهی , خوردن ماهی قرمز , تخت خواب ماهی , ماهی لب گنده , تنگ و ماهی , تعبیر خواب دیدن ماهی در آسمان , ریز و فیله تو

تبلیغات