روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ناودان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ناودان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ناودان

تعبیر خواب ناودان

ناودان در خواب هم راهی است برای کسب معاش و روزی و هم طریقی است در جهت دفع مضار زندگی. اگر در خواب ببینید که بدون ابر و باران از ناودان آب روان است حادثه ای بد اتفاق می افتد و چنان چه آن ناودان به شما تعلق داشته باشد حادثه ای برای شما که بیننده خواب هستید پیش می آید. اگر در خواب ببینید که باران می بارد ولی از ناودان چیزی فرو نمی ریزد کسی در طریق تامین معاش شما دشمنی می کند و راه را بر شما می بندد. اگر ببینید ناودان خانه شما شکسته و آب باران پراکنده می شود از نظر شغلی لطمه می خورید و در آمدتان متفرق می گردد و احتمالا چیزی از حقوق شما کسر می کنند یا اگر کاسب باشید فروش و منافع شما نقصان می یابد. اگر در خواب ببینید بر بام خانه خودتان ناودان می نهید کارهایتان را تنظیم می کنید و جلوی زیان احتمالی را می گیرید و اگر ببینید ناودان شما کنده شده و افتاده آسیب می بینید.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که آب از ناودان به زیر می آمد، دلیل است در ان مقام خون ریختن پدید آید. اگر بیند که باران می بارید و از ناودان به زیر آمد، دلیل که مردم آن ملک را از پادشاه مضرت رسد. اگر بیند که بی ابر باران می بارید و آب از ناودان ها روان بود، دلیل که حق تعالی مردم آن دیار را به نظر عنایت مشرف گرداند. اگر بیند که ناودان بر بام خانه خود نهاد، دلیل که از بزرگی منفعت یابد اگر بیند که ناودان بیفتاد، دلیل مضرت بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ناودان به خواب سه وجه است. اول: رئیس شهر. دوم: مهتر سرای. سوم: منفعت اندک.

تعبیر خواب ناودان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات