روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب وحشت - تعبیر خواب

وحشت
اگر خواب ببینید به علتی دچار وحشت شده اید ، نشانة‌ آن است که دچار زیان و نومیدی خواهید شد . اگر خواب ببینید دیگران وحشت زده و مضطرب به نظر می رسند ، نشانة‌ آن است که اندوه دوستان شدیداً بر شما تأثیر می گذارد .

http://tabirkhab.akairan.com/
تعبیر خواب وحشت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات