روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر یخچال - تعبیر خواب

یخچال
دیدن یخچال در خواب ، نشانة آن است که فردی را آزار خواهید داد که می کوشد از راه درست امرار معاش کند . اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانة آن است که صاحب احترام و اعتبار خواهید شد .

http://tabirkhab.akairan.com/
  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران