روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

<p>یخچال
دیدن یخچال در خواب ، نشانة آن است که فردی را آزار خواهید داد که می کوشد از راه درست امرار معاش کند . اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانة آن است که صاحب احترام و اعتبار خواهید شد .

http://www.akairan.com/
تبلیغات