روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب نارنج - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب نارنج ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify" style="text-align:center"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/14949.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب ارنج strong>div>a>span>span>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ارنجstrong>span><br/><br/>ر تقسیم ندی اصی عبران ارند ل ا یوه ای پاییزی ا زرد نگ ا وب می انند گر ر واردی ستثنایی. ز انیال بی علیه لسلام قل ده ه گر ه ارنج زرد ست باید یوه وبی اشد ما وی وش ارد ز مله یوه ای هشت ست اجرم یدن ن ه تاویل یکو ود ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>امه ای غربی یز نواع رکبات ارنج ا وب انسته ز یوه ایی لمداد رده ند ه رباب نواع ز اورای نیای حسوسات ا ز هشت ه زمین ورده ر ختیار نسان اکی رار اده ند. ز امام صادق علیه لسلام یز وایت ی نند ه ارنج وست وب نفعت ست ر ین صورت ز ظر ن مام ه ستاد علم <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>ودند ارنج یوه وبی ست. ابن سیرین ی وید تعداد ندک ارنج رزند ست تعداد زیاد نبوه ارنج ال عمت ود و ز براهیم قل ی ند ه ر س ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ارنج ه روار اشت ال تمام اصل ند. ولف فایس لفنون م وشته ارنج ام یک ست. ه ر ال یدن ارنج ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>وب ست لی گر ارنج ا شکافیم ترشی ن ا چشیم غم غصه ندوه ست.p> <p>ضرت انیال وید: گر ه ارنج زرد ست ما وی وش ارد ز یوه ای هشت ست، اجرم یدن ن ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ه تاویل یکو ود. حمدبن سیرین وید: گر یند ارنج اشت ز کی تا سه عدد، لیل رزند ود. گر یشتر یند، لیل ال ود عمت. براهیم رمانی وید: گر یند ارنج ه روار اشت، لیل ه ال اصل ند. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن ارنج ر<strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>هاروجه ست. ول: وست. وم: نازعت. سوم: رزند. هارم: نفعت.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات