روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ابر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ابر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/14922.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب ابر strong>div>a>p> <p>عبران سلامی بر ا ه علما انشمندان <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>رده ند دست وردن بر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>تجسمی ست ز رزوی میزش شنایی شستن رخاستن ا هل علم ا کی ز ن بقه ردم ه کرشان فت ا تحصیل ن ه اقد ن ستیم زمان سیدن ه ن یز سپری ده ست. گر یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بیند ه تکه ی ز بر ا رفت ورد ا ر سینه باس ویش پنهان رد، ا ز هم انش هره ند ی ود ا الی دست ی ورد ه زرگی سبب تحصیل ن ی ود. ز انیال بی قل ست ه یدن بر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ه ش ونه مکان پذیر ست. بر سفید، سیاه، زرد، سرخ بر ارنده بر شک ، عنی بری ه اران دارد. گر یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ود ا زیر بر سفید ارنده بیند سیار وب ست بردهنده یر رکت ست ا علم انش را ی یرد. بر زرد یماری ست عضی عبران وشته ند ه یننده <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>زنی ی یرد ه ن زن ه و نج لا ی ساند نان ه زدواج رده اشد ز سوی زنی ه و زیان ی سد. بر سرخ صیبت لا ست. بر سبز رمی زرگی مارت رمانروائی ست. ابر سیاه یکو یست شانه شم لهی تندی سرنوشت ست. بر ا رق تنها عذاب ست بر ا عد یم راس ی تواند اشد. نان ه یدید بری ز انب ریا ه سوی ما مد غنیمتی ست ه نصیب شما ی ود ز ایی سود ی رید ه نتظارش ا دارید. بری ه اران دارد وب یست خصوص گر بر تاریک سترده اشد.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب ابر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب ابر , ایدر خوا زی , ابر سیاه

تعبیر خواب ابر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات