روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب افتادن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب افتادن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;">سیار تفاق ی فتد ه ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی فتیم ا ی نکه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یده اشیم التی بیه فتادن پرت دن پیدا ی نیم ر ین ال سراسیمه رمی یزیم ی شینیم. ین وعی اراحتی عصبی ست ه گر تکرار ود یماری ست ه اید عالجه ود بعا یچ <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> دارد زیرا صولا <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یست. ما ر ورد یگر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ی ینیم ا قدمه وخره ر ریان ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> شاهده ی نیم ه ی فتیم ا پرت ی ویم ا ز رتفاعی سقوط ی ماییم . ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ست <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> ارد اید ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a>امه ه نبال عنی فهوم ن شت. فتادن ه وی شخاص شان وعی ختلاف نازعه ست ه اید ر وزهای ینده راقب عمال فتار ویش اشیم ز رخوردهای تند شم لود پرهیز نیم . فتادن ز لندی اکامی ست. اکامی امرادی ر ر وردن لیه رزوهای هانی ه ر ل اریم ین اکامی ستگی ارد ه رتفاع حلی ه ز ن ی فتیم. گر یدید ه ه وی ر انه ا رگاه ستانه فتادید رای ما تشویش گرانی پیدا ی ود. گر ز وه پرت دیم ر ارها ا کست و ه و ی ویم ارضایی رای ا پیش ی ید یزان ن م ستگی ارد ه سیبی ه ر ثر سقوط ه ا ارد ی ید. حتمالا ی فتید ما وباره رمی یزید ز مان وه الا ی وید. ز پلکان پرت ی وید جددا ه الا فتن ی پردازید ین و کدیگر ا نثی ی نند شان هنده ین اقعیت ستند ه ما هل جاهده وشش ستید کست ما ا ز پای ر می ورد. گر ر تیجه فتادن جروح دید ه ندازه زخمی ه ه ما ارد مده زیان ی ینید. رزیدن فتادن ز سیدن نج لا بر ی هد. گر سی ما ا پرت رد ر تیجه ه زمین وردید ی تردید خصی وجب تخفیف ان قام ما ی ود گر ما سی ا ه پایین نداختید ین سیب ز ما ه یگری ارد ی ید. گر فتادید لی رام هسته (ثل ک رقه اغذ ر وا) ه زمین سیدید طری ما ا تهدید ی ند لی زیان می ینید.گر ز رتفاع فتادید ما زیر پای ما بی صاف وشن ود ا واسته ادثه ی تفاق ی فتد ه ه شنودی ما پایان یابد. وی م فته فتادن ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> تنزل ست حتمال سیب زیان طرهایی ه ر زندگی ا ا تهدید ی نند ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بانه ا ه صورت فتادن کل ی یرند ه وح ا ز ن طرها گاهی ی هد.p> http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات