روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آکا

تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا

همه ما وقتی خوابی می بینیم به دنبال راهی برای تعبیر آن هستیم و به کتابها و سایت های مختلفی مراجعه می کنیم. همانطور که می دانید سایت آکاایران شامل جامع ترین مجموعه تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا می باشد. این مقاله از آکاایران به تعبیرخواب حرف آ اختصاص دارد. از شما عزیزان دعوت می کنیم در ادامه این مقاله همچنان ما را همراهی کنید.

 

 

 

آب ایستاده آب - لوک اویتنهاو آب
آب تیره آب بینی آب برداشتن
آب حمل کردن آب چشمه آب جاری
آب خوردن آب خنک آب خروشان
آب دهان آب دریا آب دادن
آب سرد آب زلال 2 آب ریختن
آب گل آلود آب گرم 2 آب شور
آب معدنی آب متعفن آب گوشت
آباد آب و هوا آب مقدس
آباژور آبادی آبادانی
آبدستان آبخانه آبتنی
آبکانه آبشار آبستنی
آبله آبگینه آبگیر
آبیاری 2 آبنوس آبنبات
آتش افروختن آتش آبیاری گلها
آتش دان آتش پرست آتش بازی
آتش فشان آتش سوزی آتش زنه
آجر آجان آتشکده
آدم و حوا آدرس آخور
آرایش کردن آرامگاه آرام
آرد آرایشگر آرایشگاه
آروغ آرواره آرنج
آزمایشگاه آزار آزاد شدن
آستین آستانه آسایش
آسیاب آسیا آسمان
آش آسیب آسیابان
آشغال آشتی آشپزخانه
آفتاب آغوش آشیانه
آکواریوم آفتابه آفتاب گردان
آلات موسیقی آل عمران آگهی درگذشت
آلومینیوم آلو آلبوم عکس
آهک آه آناناس
آهنگ و رقص تند آهن ربا آهن
آوار آهو دیدن آهنگر
آیة الکرسی آویختن آواز
آینه

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو میش - تعبیر خواب

محمدبن سیرین گوید: گاومیش به خواب مردی توانگر است و تاویلش چون گاوان دیگر است. 2ـ اگر خواب ببینید داخل ادارة گمرک میشوید ، نشانة آن است که برایرسیدن به مقامیتلاش میکنید . 3ـ
تعبیر خواب

تعبیر خواب گُل - تعبیر خواب

گُل درخت گُل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گُل هایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن گُل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گُل ببینیم و نوع آن را ت
تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر - تعبیر خواب

انگشتر اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگرا
تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب گور - قبر - تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب گور - قبر  حضرت دانیال گوید: دیدن گور درخواب ، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گوریاز بهر خود کند، دلیل که عیش بر ویتنگ شود و بعضیگویند آنجا که گور کَند، دلیل
تعبیر خواب

تعبیر خواب ورشکستگی

ورشکستگی   ورشکستگی:در خواب نشانگر آن است که شخص موقعیت خود را با تلاش فراوان در جامعه ارتقا خواهد داد تعبير خواب ورشکست شدن   تعبير خواب ورشکست شدن تعبیر خواب ورشکس
تعبیر خواب گریه

تعبیر خواب گریه - تعبیر خواب

گریهگریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق هق می گرئیم ی
تعبیر خواب

تعبیر خواب هندوانه - تعبیر خواب

تعبیر خواب هندوانه تعبیر خواب هندوانهدیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید. اگر در خواب هیزم تر یا خشک دید، دلیل جنگ
تعبیر خواب

تعبیر خواب ادرار کردن - تعبیر خواب

تعبیر خواب ادرار کردن  محمد بن سیرین گوید: اگر کسیبیند که ادرار کند، به جایگاهیکه موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام دار بود،  دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش
تعبیر خواب نوزاد

تعبیر خواب نوزاد - تعبیر خواب

تعبیر خواب نوزاد   تعبیر خواب نوزاد1ـ دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد .   2ـ اگر دختریخواب بب
تعبیر خواب

تعبیر خواب حامله - تعبیر خواب

تعبیر خواب حاملگی تعبیر خواب حاملهدیدن زن حامله در خواب رو به روئی با گناه و بار غم است. اگر در خواب ببینید که همسرتان حامله شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که ان
تعبیر خواب

تعبیر خواب عدد - رقم - تعبیر خواب

تعبیر خواب عدد - رقم محمدبن سیرین گوید: دیدن عدد به خواب ، یکی نیکو بود. اگر به خواب بیند که یک درم داشت یا یک دینار یا غیره، دلیل است بر نیکی، زیرا که اصل شمارها یکی است. ابراهیم
تعبیر خواب طلا

تعبیر خواب طلا - تعبیر خواب

تعبیر خواب طلادیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است. اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا ( نه به
تبلیغات