تعبیر خواب سوره التوبه - تعبیر خواب

تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا

تعبیر خواب سوره التوبه

محمدبن سیرین گوید: سوره توبه درخواب خواندن، دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه. ابراهیم کرمانی گوید: سرانجام کارش خیر و خرمی بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در میان مردمان محبوب و مقبول شود.