تعبیر خواب لاغری - تعبیر خواب

اگر لاغر شد نقصان مال بود را در آکاایران ببینید

تعبیر خواب لاغری

اگر لاغر شد نقصان مال بود.

اگر دید با لاغریضعف داشت و رویش زرد بود غم و بیماریبود.