صفحه نخست
اخبار آکانیوز سرگرمی فیلم سلامت آشپزی شیرینی پزی خانه داری خانواده سبز ازدواج کودک داری ورزش بیوگرافی عکس اطلاعات عمومی ایرانگردی جهانگردی تعبیر خواب بازی فرهنگ

تعبیر خواب چشم 2 - تعبیر خواب

چشم به خواب دیدن مرد بینائیاست که بدان راه هدییابد چشم ازرق و بدعت است را در آکاایران ببینید

تعبیر خواب چشم

محمدبن سیرین گوید: چشم به خواب دیدن مرد بینائیاست که بدان راه هدییابد چشم ازرق، بدعت است و چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است.

اگر بیند که نابینا شده ، دلیل که از راه هدیگم شده بود یا فرزند ویبمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهیبزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پاییا به یک اندام دیگر یا مصیبتیبه ویرسد.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت ودیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد اگر بیند کسیسرمه به ویداد تا در چشم کشد، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند که روشنائیچشم او ضعیف بود به ظاهر و باطن دورویو منافق است اگر بیند که بر تن او چشم بسیار است و همه چیزها را به کمال میدید، دلیل بر زیادتیصلاح ویدر دین و به جایآوردن سنت و فرائض شریعت بود اگر کسیبیند کسیچشم او برکند، دلیل که چیزیکه چشم او بدان روشن بود از زن و فرزند و سرایو باغ از نظر او غایب شود چنانکه دیگر باره نبیند.

جابرمغربیگوید: اگر بیند چشم ویاز آهن است، دلیل که پرده او دریده شود اگر بیند هر دو چشم او آماسیده بود چنانکه چشم باز نمیتوانست کرد، دلیل که با مردیمخالف صحبت کند. اگر نور چشم را ضعیف بیند، دلیل که از دین شریعت بیبهره شود اگر بیند در میان رویاو یک چشم است، دلیل که بر زیان او سخن ناسزا رود در باب دین. اگر بیند که چشمهایاو روشن است و مردمان پندارند که او کور است یا شب کور، دلیل که باطن او در دین بهتر از ظاهر او بود. اگر بیند چشم کسیسیاه است و ازرق شد، دلیل بدیو برگشتن حال او بود. اگر بیند هر دو چشم او سیاه شد، چنانکه سفیدینداشت، دلیل که متکبر شود. اگر بیند یک چشم او را آفت رسید، دلیل که فرزندان او را افت رسد. اگر بیند کسیدست فراز کرد و یک چشم او برکند، دلیل که فرزند او را از راه ببرد. اگر بیند کسیچشم او ببست یا بدست گرفت، دلیل که فرزند او را زیانیرسد یا مالش برود یا گناهیکند. اگر بیند از چشم او خون همیریخت، دلیل که به جهت فرزند، غمیبه ویرسد، یا نقصان مال او شود.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کسیبیند چشم او گوش و گوش او چشم شد، دلیل که زنیخواهد که او را دختریبود و با هر دو مجامعت کند. اگر بیند چشمش بر کف دستش است، دلیل که مال یابد. اگر بیند در چشم او سفیدیبود، دلیل که او را غم و اندوه رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: چشم در خواب ، بر هفت وجه است. اول: روشنائی. دوم: دین هدی. سوم: اسلام. چهارم: فرزند. پنجم: مال. ششم: علم. هفتم: زیادتیدر دین و مال.

لوک اویتنهاو میگوید :

چشم

به رنگ آبی: عشق سوزان

چشم تیره رنگ : خبر خوشحال کننده

چشم کم سو : ضرر و زیان از هر نظر

چشمان چپ : باعث تحقیر شدن خود

چشمان کثیف : آینده بد

نداشتن چشم : ایدهایبرباد رفته

چشمان به زیر انداخته شده : در خفا کسیرا شدیدا" دوست داشتن