تعبیر خواب گیلاس - تعبیر خواب

تعبیر خواب گیلاس ابن سیرین و تعبیر خواب گیلاس خوردن و تعبیر خواب گیلاس قرمز و تعبیر خواب گیلاس چیدن و تعبیر خواب گیلاس درشت را در آکاایران ببینید

گیلاس
گیلاس اگر در فصل خودش در خواب دیده شود تعبیر ی ندارد ولی اگر در غیر فصل مثلا در زمانی که برف بر زمین نشسته و آبها یخ بسته گیلاس ببیند و بخورد خوب نیست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گیلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بیشتر به خاطر ترشی مزه اش آن را غم و اندوه تعبیر کرده اند ولی اگر در خواب ببینید گیلاس می خورید و آن کاملا شیرین است بد نیست. چنانچه کال باشد بهتر اس