تعبیر خواب گوجه - تعبیر خواب

تعبیر خواب گوجه فرنگی پخته و تعبیر خواب گوجه فرنگی کال و تعبیر خواب گوجه و خیار و تعبیر خواب گوجه فرنگی و تعبیر خواب گوجه قرمز را در آکاایران ببینید

گوجه
گوجه دو نوع است. گوجه فرنگی و گوجه درختی که هر دو نوع آن به خاطرطعم ترشی که دارند و از جمله چاشنی ها محسوب می شوند خوب نیستند و از غم و اندوه خبر می دهند. خوردن گوجه درختی اگر سبز و شیرین با شد خوب است ولی اگر زرد و ترش باشد نشان بیماری است و غم . گوجه فرنگی نیز به خاطر ترشی که دارد غصه و ناراحتی است و هیجان و اضطراب