خانواده > روانشناسی خشونت
هوسرانی مردان

ریشه های هوسرانی مردان

  آسیب شناسان اجتماعی مسائل اجتماعی و فرهنگی ، باورهای دینی ،زیاده خواهی مردان و رفتار همسران را از عوامل مؤثر بر رفتار های نامناسب آقایان مطرح کرده اند. آسیب شناسان اجتماعی
تبلیغات