راه پیشگیری از اعتیاد نوجوان، اعتیاد در نوجوانان، نوجوان و اعتیاد، خطر اعتیاد در نوجوانان، نوجوان معتاد

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد راه پیشگیری از اعتیاد نوجوان، اعتیاد در نوجوانان، نوجوان و اعتیاد، خطر اعتیاد در نوجوانان، نوجوان معتاد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +اعتیاد +در +نوجوانان را کلیک نمایید و یا در دسته تربیت نوجوانان از سایت نوجوان آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>اه پیشگیری از اعتیاد وجوانstrong>span>         p> <p>گونه مک نیم تا وجوانمان ز واد خدر ور ماند؟<br />پدر ادر عزیز رای پیشگیری از اعتیاد رزندان ود ه کات ساده ما لیدی ین قاله عمل مایید طمئن اشید ه یزان وفقیت ما ر ین مر فزایش شمگیری واهد افت.<br />رباره واد عتیاد ور طلاعات افی سب نید...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>اه پیشگیری از اعتیاد وجوان، اعتیاد در نوجوانان، وجوان عتیاد، طر اعتیاد در نوجوانان، وجوان عتادstrong>div>[categoriy],راه,اعتیاد,نوجوانp><p>ما ه عنوان پدر ادر اید نواع واد عتیاد ور، حوه صرف ن ا، علل عوامل وثر ر روع عتیاد طرات، عوارض علائم صرف واد خدر ا شناسید.<br />هارتهای تربیتی ود ا فزایش هید <br />الدین ر پیشگیری از اعتیاد رزندان ود قشی ساسی ارند. ما ی توانید هارتهای تربیتی ود ا ازنگری نید تا رزندانی ا عتماد ه فس الا تربیت نید ه ن ا هارتهای زندگی ا یاموزید(توانایی ه فتن،هارت تصمیم یری، هارت ل شکل ، هارت وست ابی ...)<br />واد عتیادآور امل مه ترکیباتی ست ه اعث تغییر ارکرد غز نسان ه صورت یجان، فسردگی، فتار ابهنجار، عصبانیت ا ختلال ر ضاوت عور ود.<br />بل ز ین ه رزند ما طلاعات رتبط ا واد عتیاد ور ا ه غلط ز طرافیان ود سب ند، ود ین کات ا ه ی یاموزیدبا رزندان ود صحبت نید<br />بل ز ین ه رزند ما طلاعات رتبط ا واد عتیاد ور ا ه غلط ز طرافیان ود سب ند، ود ین کات ا ه ی یاموزید. ه و گویید واد ه طراتی ارد عواقب عتیاد یست؟عتاد یست علل روع صرف دامند؟ ... لی قت نید:<br /> عقاید ود ا ه زور ه ن ا تحمیل کنید.<br /> بل ز سیدن نان ه سن حرانی ین ار ا نجام هید.<br /> نان ا یش ز ندازه طور غراق میز ترسانید.<br /> زمان ناسبی ا ه فت و ختصاص هید. زیرا رزند ما رزش صایح ما ا ا رزش زمانی ه ه ن ختصاص اده ید رابر ی اند.<br /> نگام صحبت رزندتان، عکس لعمل تندی شان دهید زیرا دین ترتیب مکان کالمات صمیمانه عدی ا ز ین واهید رد.p> <p><span style="color: #ff0000;">ک لگوی ناسب اشیدspan><br />رای رزند ود ر ی وز ک لگوی اقعی اشید رای و رستکاری، صداقت، تواضع لیه صفات ثبت ا ه مایش گذارید. گر ما ر لاف ن ه ی ویید ، عمل نید، ز رزند ود یز نتظاری داشته اشید.p> <p><span style="color: #ff0000;">وش ردن ا یاموزیدspan><br />ما ا صحبت ردن تنها ه پنجاه رصد ز ظایف ود عمل رده ید. ما اید رتباط ود ا ا رزندتان ه ین ریق فظ مایید:<br />ه رفهایش وب وش هید ه وقع صحبت نید . رزند ود ا ا فتن ین ملات ه " قدر الب!!! ن ین ا می انستم ..." ه فتن یشتر تشویق نید. ه و یاموزید تا سائل وزمره عقاید ود ا ا ما ر یان گذارد.<br /><span style="color: #ff0000;"> سه کته...span><br /> ضایی یجاد نید تا و حساس احتی ند.<br /> ا ملات ثبت ا بخند ا تکان ادن سر ه و وش هید.<br /> ا حن ود کارگیری ملات تشویق ننده شتیاق ود ا ه دامه فت و شان هید.p> <p><span style="color: #ff0000;">ز بل ماده اشیدspan><br />ما ی انید ه رزندانتان نجکاوند سوالات سیاری رباره واد خدر ارند بیعتً نها ا ا ما ر یان ی ذارند، ثلا مکن ست وزی رزندتان ز ما پرسد ه یا تا ه ال واد خدر ا تجربه رده ید ا یر؟ ما اید رای واب ین سوال زقبل ماده اشید. ارشناسان عتقدند ین رصت سیار وبی ست ه ما علت عدم صرف ود ا ه زبان سالهای وانی ه ی نتقل نید ا گر صرف رده ید ه و گویید علت رایش ما ه واد ه وده ست؟ را ن ا نار ذاشتید؟ الا ه یزهایی همیده ید ه ن زمان می انستید؟ الا را ی واهید ه رزندتان ن شتباه ا تکرار کند؟ سائل ا یش ز ندازه تشریح کنید. زیرا ین سئله نجکاوی یشتر و ا ر ی نگیزد.p> <p><span style="color: #ff0000;">ه رزندتان زدیک ویدspan><br />وانانی ه ا الدین ود حساس زدیکی ی نند، متر ز سایرین ه واد عتیاد ور وی ی ورند.<br />تمً زمانی ا ه رزند ود ختصاص هید. ه ور نظم فتگی ا و رنامه یزی نید ه ارهای ختلف پردازید. رای صحبت ردن، عد ز ام بل واب ا وزهای تعطیل سیار ناسب ست. لسات انوادگی رگزار نید. ر ین لسات لیه وانین سائل انواده، ورد حث تجزیه تحلیل رار واهد رفت. راین لسه ر س رصت صحبت ردن واهد اشت. اهمه داشته اشید. ز رزند ود پرسید ه جا ی ود؟ ا ه سی ی ود؟ ن ا ه ی ند؟ سعی نید ر ساعات غذاخوردن، مه انواده ا ور م مع نید، واید ین مر ا ه رور زمان رک واهید رد.<br />ر صورتیکه رزندتان ه نزل وستش فت، زحضور الدین ی ر نزل طمئن وید ه ضور واهر رادر زرگتر ا پدر زرگ ادربزرگ کتفا کنید. وستان رزندتان ا شناسید ا الدین ن ا رتباط رقرار سازید.<br />قتی ک وست صمیمی ه رزند ما واد خدر تعارف ند، مکن ست و ین واد ا صرف ند. ه فتن ه ک وست اری شوار ست. له تی ک وست صمیمی یز مکن ست رزند ما ا مراه ند. حتمال صرف واد خدر ه نبال تعاریف فراد اشناس غریبه ر قایسه ا تعارف ک وست صمیمی سیار متر ست. بهترین روش پیشگیری ز ین سئله، ین ست ه ا رزند ود ه ور زمایشی نین وقعیتی ا تمرین نید تا ر رخورد اقعی ا تعارف واد، پاسخهای ناسب ا رائه هد.p> <p><span style="color: #ff0000;">براز عشق نیدspan><br />هترین اه لوگیری ز فتار اشایست رزندتان، ین ست ه قت یشتری ا ا و صرف نید. ا و ه ستوران، پارک، وهنوردی، سینما ... روید همتر ز مه ین ه :<br />   ه و گویید ه وستش ارید<br />فتارهای ثبت ا تشویق نید<br />کر ی نید هترین حوه تشویق ک فتار ثبت یست؟ ک لمه ناسب ر زمان ناسب ی تواند رتباط ما ا ا رزندتان ن نان ستحکم سازد ه ی ا ز طر واد خدر ر مان گهدارد. میشه سعی نید فتارصحیح رزندتان ا لافاصله ا رائه ک پاداش ناسب پاسخ هید ه رزند ود فهمانید ه رای فتارهای ثبت و رزش ائل ستید. رهر سنی ین صفات ثبت ا ر ی تشویق نید. فتارهای ثبت ی ا تایید نید فتارهای اپسند ی ا تذکر وید.<br />ما ه عنوان پدر ادر اید نواع واد عتیاد ور، حوه صرف ن ا، علل عوامل وثر ر روع عتیاد طرات، عوارض علائم صرف واد خدر ا شناسید.p> <p><span style="color: #ff0000;">وضع ود ا شخص نیدspan><br />مواره ظر ود ا رباره سیگار، اروهای عتیادآور واد خدر ه زبان یاورید یدگاه ود ا سبت ه صرف نندگان ین واد براز نید. تصور کنید ه رزند ما ز یدگاه ما سبت ه وضوع عتیاد عتاد ا بر ست. گر ظر ما ر ین وارد رای رزندانتان وشن اضح باشد ین مکان جود ارد ه و ه صرف واد خدر رایش پیدا ند. گر رزندتان ه ما فت ه کبار ین واد ا زمایش رده، ه و گویید:p> <p><span style="color: #ff0000;">ن ین ار ما ا راموش ردمspan>p> <p> گر ی واهید واد صرف کند، ه ی گویید: گر تو واد خدرمصرف نی، ل را ی کنی.<br />طمئن اشید رزند ما رگاه ر عرض تعارف صرف واد خدر رار گیرد بل ز ر یز ز ود واهد پرسید : ا نجام ین عمل پدر ادرم ر ورد ن گونه کر واهند رد؟p> <p><span style="color: #ff0000;">رزها ا شخص نیدspan><br />ر انواده، وانین شخص ضع مایید رای سرپیچی ز ن ا تنبیهات اصی ر ظر گیرید سپس ن ا ه ور حکم دی ه رحله جرا رآورید.<br />تنبیهات ود ا ه کلی فیف عمال نید ز تنیبه ه کل سخت پرهیزید. فت مد ر ب ا ز ک ساعت قرر ه عد دغن نید(گر ر واقع زوم ا جازه ما). گر رزندتان ه نزل وستش فته ست ا تلفن و ا نترل نید ا ا الدین اضر ر ن نزل فتگو مایید. سعی نید نگام فت مد رزندتان ز درسه ه نزل ا ز نزل ه درسه ا و مراه اشید. ه س شم ود توجه نید، ر اه ر رون ود حساس ردید ه شکل اصی جود ارد، تما ن ا دی گیرید لافاصله وضوع ا پیگیری نید.p> <p><span style="color: #ff0000;">اقعیت ا ا نتقل نیدspan><br />همترین عوامل پیشگیری از اعتیاد زندان، یروی نتظامی سازمانهای سئول یستند، لکه ما الدین ستید. ه ور یانگین وجوانانی ه الدینشان نان ا زخطرات عوارض واد خدر گاه ساخته ند، پنجاه رصد متر ز سایرین ه صرف واد وناگون وی ی ورند. ین ا یز دانید ه وانان وجوانان سیار علاقه ندند تا الدین نها رباره واد خدر طلاعات علمی فیدی ا ر ختیارشان رار هند.p> <p><span style="color: #ff0000;">صادق هربان اشید<br />span>رزند ما اید یاموزد ه ر اه ا ک شکل ساسی و رو د، لافاصله رای شورت ه ما راجعه ند گر ما ر ین رائه شاوره ا ی درفتاری مایید، عتماد و ا ز ود سلب واهید رد. مه ا اید رگذشته فتار اشایستی رتکب ده اشیم ه رزو اشتیم ی اش رتکب می دیم، نابراین گر رزندمان ین سوال ا ز ا پرسید، ی توانیم صادقانه ه ی پاسخ هیم پشیمانی اراحتی ود ا یزاز ین فتار اشایست براز ماییم.<br />نبع:تبیان<br />یرایش تلخیص:کاایرانp> <p><br /> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله راه پیشگیری از اعتیاد نوجوان، اعتیاد در نوجوانان، نوجوان و اعتیاد، خطر اعتیاد در نوجوانان، نوجوان معتاد شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

هفت راه پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان , راه های پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان , علل اعتیاد به مواد مخدر در جوانی , پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر , راه های پیشگیری از خطر تروریسم , پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان , نقاشی در مورد جلوگیری از خطر , راه های پیشگیری از اعتیاد , راههای پیشگیری از اعتیاد , اعتیاد و روشهای پیشگیری , پیشگیری و درمان اعتیاد , اعتیاد در نوجوانان , مواد مخدر درنوجوان , مواد مخدر و نوجوان , اعتیاد در جوانان , پیشگیری اعتیاد , اعتیاد جوانان

راه پیشگیری از اعتیاد نوجوان، اعتیاد در نوجوانان، نوجوان و اعتیاد، خطر اعتیاد در نوجوانان، نوجوان معتاد گردآوری توسط بخش اصول تربیتی نوجوان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات