تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن در خوابتعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن در خواب

آکاایران: تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن در خواب

آکاایران: تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن در خواب

 

 

تعبیر خواب رابطه با مرد غریبه یا رابطه جنسی با زن در خواب ؛ تعبیر خواب با مرد غریبه در خواب را این قسمت از سایت میهن تاز بخوانید.

۱ – تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن در خواب
با تعبیر خواب رابطه جنسی «سکس» ارضا شدن در خواب ؛ تعبیر خواب

همجنس بازی، تعبیر خواب رابطه جنسی حیوانات و تعبیر خواب با میهن تاز

همراه باشید.

 

 

تعبیر خواب ارضا شدن و دیدن روابط جنسی و جماع در خواب را برای شما

آورده ایم. خواب نزدیکی و پس از ان ارضا شدن می تواند در مرحله نخست

احتلاو بوده و یا یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر

است چون کلیه خواب های‌ شیطانی تعبیر ندارند. پس همواره این نکته را

درنظر داشته باشید.

 

 

۲- تعبیر خواب رابطه جنسی با غریبه
معبرین غربی گویند:

داشتن رابطه جنسی با فرد غریبه ممکن است نشان دهنده تغییرات در

خود شود و شما به فرد جدیدی تبدیل شوید.

 

 

سکس با فرد غریبه همچنین نشان میدهد که شما برای پذیرفتن

فرصت‌های‌ جدید و تغییرات آماده هستید.

 

 

۳- تعبیر خواب ارضا شدن

اگر در خواب بیند که ارضا شده و جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و

سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند: سفر کند، و مراد دنیا بیاید و

کارش تباه شود.

 

 

۴- تعبیر خواب شستن پس از ارضا

اگر بیند خودرا از آب منی بشست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از ان

کار رسته گردد و کار بسته شود. اگر بیند خود رابه تمامی نشست، دلیل

که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید

 

 

براهیم کرمانی گوید: اگر کسی در خواب ارضا شدن بیند، خودرا و لخت،

دلیل که درکار خود متحیر و درمانده شود. اگر بیند خودرا گرمابه بشست و

بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند.

 

 

حضرت دانیال گوید: مجامعت کردن در خواب روا شدن حاجت است، خاصه

چون بیند که منی از وی جدا گردید. اگر کسی بیند با کسی جماع نمود،

دلیل است از ان کس نیکی بیند و حاجت او روا شود.

 

 

اگر بیند کسی با او جماع نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند. اگر بیند با

زن خود مجامعت کرد، چنانکه زن ا و بالا بودو مرد در زیر، دلیل است زنی

دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.

 

 

۵- تعبیر خواب رابطه جنسی در خواب از محمدبن سیرین

اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر مجامعت کرد، دلیل که مردی

مبتدع بود بر طلب کار ناسزا ودر ان کار وی را مصلحت نباشد و سنت …

 

رسول «ص» نگاه ندارد. اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی

حرام است مجامعت کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده

بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بودو بعضی از معبران گویند:

 

 

از زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید. اگر بیند با زن

که مرده است جماع نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد. اگر بیند با

زن مرده بیگانه جماع کرد، دلیل که کاری که از ان نومید شده باشد به

تمامی بیابد. اگر بیند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی بیند.

 

 

اگر ان مرد جوان مشهور است بر وی ظفر یابد. اگر بیند جماع با مرد پیر می

کرد، دلیل است خیر و نیکی بیند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دختری

دوشیزگی بستد، دلیل که در ان سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد.

 

 

اگر بیند به حرم سلطان شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر

یابد. اگر بیند با وی جماع کرد، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و

بعضی گویند: از سلطان ترس و بیم به وی رسد.

 

اگر بیند با مرغی مجامعت نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب

باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار جماع کرد، دلیل که طالب دنیا و مال

حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد.

 

 

۶- تعبیر خواب رابطه جنسی از جابر مغربی

اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد

و مالش بسیار و نامش بلند گردد.

 

 

اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد، دلیل که کارهای دنیای

او به نظام شود. اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در

خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار

 

دین نیک راغب گردد. اگر بیند با سلطان جماع نمود، دلیل است محرم و

نزدیک او شود. اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل که کارش بد شود.

 

 

اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با

خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر ان زنده بود از خویشان او مفارقت کند و

 

 

بعضی معبران گویند:

در تعداد زیادی از موارد دیدن خواب‌های‌ روابط جنسی و زناشویی تعبیری

واقعی با زن حائض جماع کردن آسانی کارهای دنیائی او است. اسماعیلِ

بنِ اشعث گوید: اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود،

دلیل که از سلطان خیر و منفعت بدو رسد.

 

 

اگر بیند با مردی مشهور و جوان جماع نمود، دلیل که خیری به او رسد. اگر

بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از سلطان حاجت او روا

شود. اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و

حاجتش روا شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: در خواب جماع کردن

که از ان غسل واجب شود تاویلش نباشد.

 

 

۷- تعبیر خواب روابط جنسی حیوانات
برایت مى‌گوید: دیدن روابط جنسى حیوانات، بیانگر خوش‌شانسى است.

 

۸- تعبیر خواب رابطه جنسی محافظت نشده
معبرین غربی گویند: خواب رابطه جنسی محافظت نشده نماد و نماد ترس

از حاملگی و بچه دار شدن می باشد این خواب نشان دهنده زندگی نا امن

و همراه با تهدید در بیداری است.

 

۹- تعبیر خواب دیدن فیلم پورن
معبرین غربی گویند: اگر در خواب خودرا در حال تماشا کردن فیلم‌های‌

پورن دیدید نشان دهنده این است که شما ممکن است احساس نا امنی

در روابط جنسی خود می کنید. البته دیدن فیلم‌های‌ پورن در خواب می

تواند نماد خستگی و یا نیاز به محرکی در زندگی واقعی فرد باشد.

 

۱۰- تعبیر خواب همجنس بازی
معبرین غربی گویند: اگر در خواب خودرا در رابطه با شخصی هم جنس

خود دیدید این به این معنی نیست که شما همجنس باز و یا علاقه به هم

جنس بازی دارید این به این معنی است که شما دوست داشتن را یاد

میگیرید و خودرا می‌پذیرید.

 

۱۱- تعبیر خواب ارتباط با نامحرم
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
ارتباط با نامحرم در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این

بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می‌باشید.

اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می

کنید،

 

اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر میرسد و خوشحالتان میکند و

بالاخره اگر قهر هستید آشتی میکنید.

 

خواب ارتباط با نامحرم می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی

باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های‌ شیطانی

تعبیر ندارند.

 

۱۲- تعبیر خواب خارج شدن آب منی
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند با مرده ارتباط داشت و آب منی از وی جدا نشده. دلیل منفعت است اگر از وی جدا شد بد بود.

 

۱۳- تعبیر خواب ارتباط با محرم
ابن سیرین گوید:‌ اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام

است آمیزش کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا

مرده، دلیل بر غم و اندوه بودو بعضی از معبران گویند: اگر زنده بود از وی

خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.

اینگونه خواب ها می‌توانند شامل خواب‌هایی از قبیل رابطه جنسی با

فردی نا محرم و یا بوسیدن لب ان گردد. برای دانستن و درک بهتر از

رویاهای دیده شده به تعابیر زیر روجوع شود.

۱۴- ارتباط با زن مرده در خواب
ابن سیرین: اگر بیند با زن که مرده است نزدیکی نمود، دلیل است غمگین

و مستمند باشد. اگر بیند با زن مرده بیگانه نزدیکی کرد، دلیل که کاری که

از ان نومید شده باشد به تمامی بیابد.

 

جابر مغربی: اگر بیند با زنی آمیزش کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد

شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند. اگر ان زنده بود از خویشان او

مفارقت کند

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

در خواب نزدیکی کردن که از ان غسل واجب شود تاویلش نباشد.

اگر بیند با زن مرده آمیزش کرد، دلیل که از مال مرده چیزی به وی رسد.

 

 

۱۵- تعبیر خواب ارتباط با زن در دوران پریودی
اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش

غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب

گردد. اگر بیند با سلطان نزدیکی نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود.

 

اگر بیند با زن در زمان پریودی آمیزش نمود، دلیل که کارش بد شود. و

بعضی معبران گویند: با زن در دوران قاعدگی نزدیکی کردن سهولت

کارهای دنیایی او است.

 

.

منبع : mihantaz.com

تبلیغات