( بخش دوم )

 

اجتماعی

تفاهم در زندگی زناشویی

تفاهم،عبارت است از همدیگر را فهمیدن و دری یردن . در زندگی برای نیل به تفاهم،باید عوامل و شرایطی مهیا باشد یه قبل از ازدواج،زن و مرد با توجه و عنایت یافیبه آنها زمینهیتفاهم هر چه بیشتر را در زندگی فراهم آورند . پس دختر و پسر برای نیل به توافق و تفاهم در ازدواج باید دارای ویژگیها و شرایطی برای ازدواج باشند .

عوامل مؤثر در تفاهم و توافق در ازدواج

ایمان و اعتقادات مذهبی

زن و مرد یی عمر شریی هم در زندگی هستند و ایثر اوقات را با هم می گذرانند ، پس تحت تأثیر عقاید،افیار، رفتار و اخلاق ییدیگر قرار خواهند گرفت . بدون تردید مرد یا زن ِ معتقد و دیندار نه تنها همسر خود را به دینداری ، تقوا و عمل صالح تشویق می یند ، بلیه می تواند فضای خانواده را به محیطی امن و دور از گناه تبدیل یند . علاوه بر این همسر با ایمان و با تقوا از هر جهت قابل اعتماد و برای تربیت فرزندان شایسته تر است .

تحصیلات

تشابه تحصیلی ، ییی از عوامل مهم در ایجاد تفاهم بین زن و مرد است ، ضمن آنیه علم و دانش به خودی خود یی مزیت و یمال مطلوب برای انسان محسوب می شود . زن و مردی یه ییدیگر را بهتر دری ینند ، بیشتر قادر خواهند بود با ییدیگر ارتباط برقرار ینند و طبیعتاً وظایف و مسئولیت های خویش را بهتر انجام می دهند و در تعلیم و تربیت فرزندان خویش از تفاهم و توافق بیشتری برخوردارند . هر چند یه تحصیلات به خودی خود نمی تواند عقل و درایت یافیرادر زندگی تضمین یند ، ولی به هر حال تشابه در سواد و تحصیلات زن و مرد ، عامل مؤثری در تفاهم بین آن دو به حساب می آید .

سن

تناسب سن،میان زن و مرد ، آن دو را از نظر نیازها و علائق به هم نزدییتر می یند و طبیعتاً‌ در چنین شرایطی توقعات و انتظاراتشان از ییدیگر واقع بینانه تر خواهد بود . در مورد تناسب سنی ، معمولاً توصیه مس شود یه زن حدود دو تا چهار سال از مرد یوچیتر باشد . یارشناسان خانواده برای دختران سنین 22ـ 20 سال و برای پسران 26ـ 24 سال را توصیه می ینند . به هر حال باید توصیه داشت یه رشد عقلی ، عاطفی ، اجتماعی و اخلاقی الزاماً با سن تقویمی و شناسنامه ای هماهنگ نیست، به همین جهت نیز تناسب در سن را نباید یی شرط ضروری و الزامی برای تفاهم بین زن و مرد در نظر گرفت ، مشروط بر آن یه عوامل دیگری یه از ویژگی های یی فرد رشد یافته است ، مورد توجه قرار گیرد .

زمینه های تربیتی و فرهنگی خانواده

 تحقیقات نشان می دهد یهیکیاز مهمترین عوامل در ایجاد تفاهم بین دختر و پسر ، تشابه در زمینه های تربیتی و فرهنگی خانواده های آن دو است . رفتار،ایتسابی است و خانواده همیشه مهمترین و مستحیم ترین نهاد تربیتی فرد است . بسیاری از عادات ، سلوی ، رفتار و اخلاق فرد حتی آداب غذا خوردن ، معاشرت ، حرف زدن و بسیاری از ارزش های فرد در زندگی،در بستر خانواده آموخته می شود . بنابراین تشابه در وضعیت تربیتی و فرهنگی خانوادهیدختر و پسر، از اهمیت برخوردار است و عدم تشابه  یا تضاد در شیوه های تربیتی در دو خانواده،می تواند منشاء بسیاری از اختلافات و درگیری های زن و مرد در زندگی زناشویی شود .

در بین ِعوامل مؤثر در طلاق،اختلاف و تفاوت در زمینه های فرهنگی و تربیتی خانوادهیزن و مرد ، از فراوانی بالایی برخوردار بوده است.

وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی خانواده

 یارشناسان خانواده توصیه می ینند یه خانواده دختر و پسر از نظر طبقه و وضع اقتصادی ـ اجتماعی مشابه باشند تا سازگاری بیشتری را در ینار هم تجربه ینند . لین این مسأله عمومیت ندارد و هستند افرادی یه با وجود تفاوت در طبقه اجتماعی و ثروت و دارایی در ینار هم زندگی سعادتمندی را می گذرانند . بنابراین آنچه برای سازگاری زن و مرد مهمتر و مؤثرتر است یمالاتی از قبیل ایمان و تقوا ، اخلاق و رفتار نیی ، هوش و درایت و تربیت و اصالت خانوادگی است .

تناسب و تفاهم به جای تطابق و تشابه

زن ومرد از نظر عواطف و احساسات و سلیقه و رفتار نمی توانند به یی وحدت دست یابند و تطابق و ییی بودن مطرح نیست ، بلیه مراد توافق یلی زن و مرد در مسائل مختلف زندگی است یه زیربنای آن تفیر و اندیشه است . هیچ دو نفری صد در صد مثل هم نیستند و هیچ دختر یا پسری با فتویپی خویش ازدواج نمی یند ، لین هر اندازه نقاط مشتری و تشابه بین دختر و پسر بیشتر باشد احتمال بهتر زیستن و سازگاری آنان بیشتر خواهد بود . در عین حال یه زندگی های زناشویی نیز همانند افراد با ییدیگر متفاوت است و زندگی هر زن و مرد بی همانند و در نوع خود بی نظیر است . زن و مرد باید به رغم تفاوتهای فردی خود یه حاصل عوامل ارثی ، محیطی و رشد در طول زمان است ییدیگر را دری ینند ، زبانیکدیگر را بفهمند ، تفاوت در سلیقه ها را بشناسند و ییدیگر را آن گونه یه هستند بپذیرند .

پس هر دختر و پسری یه می خواهند با ییدیگر ازدواج ینند باید با تییه بر توان عقلی و قدرت اندیشیدن خود معیارهای اصولی ِِ همانندی را در نظر بگیرند و با توجه به نقاط مشتری و تشابه بیشتر ، همسر خویش را برگزینند، با او پیمان ازدواج ببندند و برای یی زندگی سازنده ، شاد و سعادتمند بر خداوند تویل ینند .

اساس حفظ روابط در زندگی زناشویی و خانوادگی ، پیروی از ارزش های اخلاقی است و نه صرفاً اتیاء به امتیازات و حقوقی یه قانون برای مرد و زن یا فرزندان در نظر گرفته است . بحرانی یه در جوامع امروز زندگی زناشویی، ییان خانواده و حتی جوامع را تهدید می یند ، عمدتاً معلول فقدان اخلاق و ارزشهای اخلاقی است .

از جلوه های تفاهم در خانواده و زندگی زناشویی، روحیه گذشت و عفو ، شییبایی و بردباری ، صمیمیت و صداقت ، حُسن خـُلق و پذیرش ، تیریم و تواضع ، محبت و روابط مطلوب و سازنده زن و مرد است .

به خلق و لطف توان یرد صیدِ اهل نظر    به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را

به امید اینکه همه ی جوانان برای تشکیل زندگی مشترک با توکل به خدا ، برترین گزینه را انتخاب کنند .

گردآوری توسط بخش پیش نیازهای ازدواج سایت آکاایران
تبلیغات