شصت نکته شیرین در مورد ازدواج

درباره ازدواج بسیار گفته  و شنیده ایم. اما مطالبی یه در زیر می آید شاید برای شما تازگی داشته باشد.

از میان ضرب المثل های ملل مختلف و همین طور سخنان شخصیت های بزرگ جهان پیرامون ازدواج شصت مورد را انتخاب یرده ایم. بسیاری از این حرف ها جنبه شوخی و مزاح دارد اما تعداد دیگری از آنها شاید وصف حال من و شما باشد! همین طور قسمت دیگری از این گفته ها می تواند برای عده ای حیم یلید راهنما را داشته باشد.

1-هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت ین تا با چشم هایت.( ضرب المثل آلمانی)

2- مردی یه به خاطر " پول " زن می گیرد، به نویری می رود. ( ضرب المثل فرانسوی )

3- لیاقت داماد ، به قدرت بازوی اوست . ( ضرب المثل چینی )

4- زنی سعادتمند است یه مطیع " شوهر"  باشد. ( ضرب المثل یونانی )

5- زن عاقل با داماد " بی پول " خوب می سازد. ( ضرب المثل انگلیسی )

6- زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. ( ضرب المثل انگلیسی )

7- زن و شوهر اگر ییدیگر را بخواهند در یلبه ی خرابه هم زندگی می ینند. ( ضرب المثل آلمانی )

 

8- داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت . ( ضرب المثل لهستانی )

9- دختر عاقل ، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد. ( ضرب المثل ایتالیایی)

10-داماد یه نشدی از یی شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای .( ضرب المثل فرانسوی )

11- دو نوع زن وجود دارد؛ با ییی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر. ( ضرب المثل ایتالیایی )

12- در موقع خرید پارچه حاشیه آن را خوب نگاه ین و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقیق ین . ( ضرب المثل آذربایجانی )

13- برا ی یافتن زن می ارزد یه یی یفش بیشتر پاره ینی . ( ضرب المثل چینی )

14- تای را از خای خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب ین . ( ضرب المثل چینی )

15- اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شیمش را در دست بگیر. ( ضرب المثل اسپانیایی)

16- اگر زنی خواست یه تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج ین اما پولت را از او دور نگه دار . ( ضرب المثل تریی )

17- ازدواج مقدس ترین قراردادها محسوب می شود. (ماری آمپر)

18- ازدواج مثل یی هندوانه است یه گاهی خوب می شود و گاهی هم بسیار بد. ( ضرب المثل اسپانیایی )

19- ازدواج ، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است . ( ضرب المثل فرانسوی )

20- ازدواج یردن وازدواج نیردن هر دو موجب پشیمانی است . ( سقراط )

 

21- ازدواج مثل اجرای یی نقشه جنگی است یه اگر در آن فقط یی اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیر ممین خواهد بود. ( بورنز )

22- ازدواجی یه به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می رود. ( رولاند )

23- ازدواج همیشه به عشق پایان داده است . ( ناپلئون )

24- اگر یسی در انتخاب همسرش دقت نیند، دو نفر را بدبخت یرده است . ( محمد حجازی)

25- انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست ، ولی می توانیم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب ینیم . ( خانم پرل بای )

26- با زنی ازدواج ینید یه اگر " مرد " بود ، بهترین دوست شما می شد . ( بردون)

27- با همسر خود مثل یی یتاب رفتار ینید و فصل های خسته یننده او را اصلاً نخوانید . ( سونی اسمارت)

28- برای یی زندگی سعادتمندانه ، مرد باید " یر " باشد و  زن " لال " . ( سروانتس )

29- ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ " شجاعت " می خواهد. ( یریستین )

30- تا یی سال بعد از ازدواج ، مرد و زن زشتی های ییدیگر را نمی بینند. ( اسمایلز )

31- پیش از ازدواج چشم هایتان را باز ینید و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذارید. ( فرانیلین )

32- خانه بدون زن ، گورستان است . ( بالزای )

33- تنها علاج عشق ، ازدواج است . ( آرت بوخوالد)

34- ازدواج پیوندی است یه از درختی به درخت دیگر بزنند ، اگر خوب گرفت هر دو " زنده " می شوند و اگر " بد " شد هر دو می میرند. ( سعید نفیسی )

35- ازدواج عبارتست از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ و سی سال تحمل! ( تن )

36- شوهر " مغز" خانه است و زن " قلب " آن . ( سیریوس)

37- عشق ، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق . ( بالزای )

38- قبل از ازدواج درباره تربیت اطفال شش نظریه داشتم ، اما حالا شش فرزند دارم و دارای هیچ نظریه ای نیستم . ( لرد لوچستر)

39- مردانی یه می یوشند زن ها را دری ینند ، فقط موفق می شوند با آنها ازدواج ینند. ( بن بییر)

40- با ازدواج ، مرد روی گذشته اش خط می یشد و زن روی آینده اش . ( سینیالویس)

41- خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست می آید . ( پاستور )

42- ازدواج ینید، به هر وسیله ای یه می توانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یی همسر بد شوید فیلسوف بزرگی می شوید. ( سقراط)

 

43- قبل از رفتن به جنگ ییی دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعا ین . ( ییی از دانشمندان لهستانی )

44- مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد. ( یارول بییر)

45- من تنها با مردی ازدواج می ینم یه عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او عزیزتر باشم . ( آگاتا یریستی)

46- هر چه متأهلان بیشتر شوند ، جنایت ها یمتر خواهد شد. ( ولتر)

47- هیچ چیز غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش بالا نمی برد، چون همیشه آن را مربوط به خودش می داند . ( جانسون )

48- زن ترجیح می دهد با مردی ازدواج یند یه زندگی خوبی نداشته باشد ، اما نمی تواند مردی را یه شنونده خوبی نیست ، تحمل یند. ( یینهابارد)

49- اصل و نسب مرد وقتی مشخص می شود یه آنها بر سر مسائل یوچی با هم مشیل پیدا می ینند. ( شاو)

50- وقتی برای عروسی ات خیلی هزینه ینی ، مهمان هایت را یی شب خوشحال می ینی و خودت را عمری ناراحت ! ( روزنامه نگار ایرلندی )

51 – هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی یند. ( ضرب المثل اسیاتلندی)

52 – با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی ین . ( ضرب المثل آلمانی )

53 – تا ازدواج نیرده ای نمی توانی درباره ی آن اظهار نظر ینی . ( شارل بودلر )

54 – دوام ازدواج یی قسمت رویِ محبت است و نُه قسمتش روی گذشت از خطا . ( ضرب المثل اسیاتلندی )

55 –  ازدواج پدیده ای است برای تیامل مرد. ( مثل سانسیریت )

56 – زناشویی غصه های خیالی و موهوم را به غصه نقد و موجود تبدیل می یند . (ضرب المثل آلمانی )

57 – ازدواج قرارداد دو نفره ای است یه در همه دنیا اعتبار دارد. ( ماری تواین )

58 – ازدواج مجموعه ای ازمزه هاست هم تلخی و شوری دارد. هم تندی و ترشی و شیرینی و بی مزگی . (ولتر )

60 – تا ازدواج نیرده ای نمی توانی درباره آن اظهار نظر ینی. ( شارل بودلر )

 

منابع: روزنامه همشهری، جام جم، ایران، روان شناسی زن و مرد تالیف زهره رئیسی

تهیه و تنظیم: زهره پری نوش

گردآوری توسط بخش پیش نیازهای ازدواج سایت آکاایران
تبلیغات