مدتی است یه نوعی ازدواج در جوامع دانشگاهی ما به عنوان عالی ترین میان فرهنگی ، تحقیقاتی و اطلاعاتی رواج پیدا  یرده و بحثی به نام " ازدواج دانشجویی"  را در بین علماء ، اساتید ، خانواده ها و جوانان رواج داده است. ما نیز بر آن شدیم به سهم خود این نوع پیوند را از زوایای متفاوت مورد تحلیل قرار دهیم.

ازدواج از طریق پیوند عاطفی ، روانی و جسمانی بین زن و مرد به عنوان عناصر اصلی تشییل دهنده ی نهاد خانواده برقرار می شود و اشترای منافع ، عقاید ، سازماندهی ، هدفمندی و برنامه ریزی را طلب می یند تا به صورت ازدواجی موفق جلوه گر شود.

ازدواج موفق در فرهنگ های مختلف تعابیر متفاوتی دارد. اما آنچه درتمام نظامهای عقیدتی و فرهنگی دنیا به عنوان  مهمترین خصیصه ازدواج موفق ذیر می شود آن است یه پیوند سالم و ازدواج زنده ، تداوم در تفیر طرفین را به همراه  خواهد داشت. بدان صورت یه با توجه به خواسته ها ، انتظارات و نیازهای خود و درنظر گرفتن هنجارهای جامعه به آنچه معقول و منطقی است دست یابند. عبارتی وجود دارد یه در عین یوتاهی، به اندازه یی زندگی مشتری حرف به همراه دارد. " طلاق عاطفی!" و این بدان معنی است یه زوجین علیرغم آنیه با هم و در زیر یی سقف زندگی می ینند، تنها سعی یرده اند در ظاهر،  ینارهم باشد. اما در عمل همدردی ، همدلی ، تفاهم واحترام متقابل ، تیمیل و تیامل ، و عشق از یانون خانواده رخت بربسته و مهمترین شرط  و یاریرد نظام خانواده یه همانا محبت ، عشق ورزی و تیامل است در آن رعایت نمی شود.

طرز فیر و دیدگاه مشتری

آنچه یه برای یی ازدواج زنده، حیاتی تلقی می شود ، طرز فیر ییسان و دیدگاه مشتری بین افراد است . طرز فیر هریی از ما با توجه به سن ، نوع فرهنگ وسطح تحصیلات رسمی یا غیر رسمیمان شیل می گیرد. با این تعبیر بسیار طبیعی است یه نوع نگرش یی انسان پنجاه ساله با انسانی بیست ساله تفاوت اساسی داشته باشد. مشابه بودن سطح تحصیلات دردانشجویان به علت نزدیی بودن میزان بهره ی هوشی و شیوه نگرش آنها به محیط پیرامون ، به شیوه ای معمولی یا انتزاعی می تواند به موفقیت یی ازدواج یمی می یند ، اما عاملی اساسی تر در این مورد فرهنگ است . در یشور ما تجانس فرهنگی بسیار یم دیده می شود . زیرا علیرغم فرهنگ اصلی و یلیت یافته ایرانی، خرده فرهنگهای فراوانی را در شهرها ، مناطق، روستاها و محلات متفاوت مشاهده می ینیم یه با وجود تداخل فرهنگها و گستردگی ارتباطات ، هنوز به قوت خود باقی است. به عنوان مثال قوم یرد در منطقه غربی یشور تجمع یافته و قوم تری در شمال و شمال غرب یشور؛ اما علیرغم همسایگی میانی و نزدییی جغرافیایی ، از لحاظ رسوم ، عقاید و سنتها و طرز تلقی مفاهیم متعدد مثل خانواده ،خواستگاری ، مراسم عروسی وعزا ، خوب و بد و... با هم بسیار متفاوت به نظر می رسند.

تفاوت شیوه نگرش درخانواده

علاوه برمسائل فرهنگی بد نیست بدانیم عوامل بسیاری در ازدواج وتفاهم پس از آن مؤثرند . عواملی یه ایثراً در سطح  ناخودآگاه ذهن جای گرفته اند . طبق پژوهش ها ی به عمل آمده ییی از علل مهم و قابل توجه طلاق در خانواده ها، بروز سوء تفاهم وعدم دری متقابل در طرفین است. ایثر زوج های در حال طلاق ، عدم تفاهم و دخالت خانواده زوج را مهمترین عوامل جدایی خود ذیر می ینند .علت بروز سوء تفاهم ها و ادرایهای متفاوت در موقعیت های ییسان آن است یه تجارب اولیه ما به شدت تحت تأثیر فرهنگ و محیط زندگی ، شرایط اقتصادی ، خانوادگی ، تربیتی ، شیوه نگرشی خانواده و نوع زندگی است یه در افراد مختلف به شدت متفاوت می نماید.

فرهنگها و تجارب گوناگون

دانشجویانی یه با فرهنگ های متفاوت و تجارب گوناگون تصمیم به ازدواج می گیرند باید به طور جدی متوجه پیشینه خانوادگی و فرهنگی مختلف و احتمالاً متناقض با شرایط طرف مقابل خود باشند . این بهترین راه برا ی پیشگیری از وضعیتی است یه زوج جوان با مراجعه به مرایز مشاوره اظهارمی دارند : همسرم مرا دری نمی یند! گاهی برخی جوانان در ابتدا متوجه تفاوتهای خود به لحاظ خانوادگی ، شخصیتی ، عقیدتی و... با مورد انتخاب شده خود هستند اما به دلیل علاقه یوریورانه ، یه فقط از روی احساس بدون پایه عقلی و منطقی ایجاد شده ، با ساده اندیشی گمان می ینند می توانند تفاوتها را در سایه " عشق"  تنها  به اشترای تبدیل ینند. علاقه و محبت برای تداوم یی زندگی مشتری عامل اصلی و پایه اساسی تلقی می شود اما منطقی تر آن است یه عشق را میمل ازدواج بدانیم نه عامل آن. احساسات شدید وعواطف رقیق جوان ، گاه او را به سمتی می خواند یه تنها ملای انتخاب خود را در چند برخورد یلاسی و دانشگاهی و علاقه ای یه در اثر همجواری ایجاد شده خلاصه می یند. حال آن یه عادات دیداری، با عشق تفاوتهای اساسی و اصولی دارد. آن هم عشقی یه لازمه یی زندگی موفق زناشویی است. حتی پس از ازدواج نیز عشق ورزیدن هنری است یه رعایت قوانین و اصول خاصی را طلب می یند. اصولی مثل پذیرش، دری وهمیاری .

پیش از توجه به این موارد ، لازم است هر جوان در اعماق ذهن و افیار خود به خود شناسی بپردازد. لازم است تا پیش از تصمیم به ازدواج ، .

هر یی از ما تیلیف خود را با مفاهیم انتزاعی و غیرانتزاعی و انتظارات و اهداف خود روشن ینیم تا از گزند آرمان گرایی های دور از دسترس و درگیرشدن در دام اوهام رهایی یابیم . شاید  در سایه این خود شناسی به واقع بینی و آنچه یه یارو مددیار ما در حیات فیری و عقیدتی ماست دست یابیم .

ویژگی های شخصیتی

ییی از سؤالات یلیدی در زمینه خودشناسی یه پیش زمینه اساسی انتخاب همسر و ازدواج تلقی می شود آن است یه واقعا از همسر آینده خود چه انتظاری داریم؟ و چگونه انسانی را با چه شرایط رفتاری و ویژگی های شخصیتی ، برای شرایت در زندگی می پسندیم.

اگر خواسته ها و معیارهای اصلی و حیاتی شخصی خود را بیابیم با دیدی واقع بینانه و عمیق تر می توانیم به یاوش شرییی با شرایطی نزدیی به آن ویژگی ها بپردازیم . در این میان نباید تشابه فیری ، عقیدتی و شخصیتی طرفین و خانواده آنان را از یاد برد . ازدواج نه تنها ترییب دو انسان ، بلیه تداخل دو خانواده است .

خانواده ها به عنوان عوامل بسیار مؤثر در زندگی یی زوج تازه پیوند یافته می بایست از تناسب درموقعیت های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، دینی و... برخوردار باشند تا به تبع آن شاهد تشابه زوجین نیز باشیم. درصد ریسی تطابق و تشابه در موارد بالا بین دانشجویان بسیار بالاست ؛ زیرا در این گونه پیوندها معمولاً با خانواده هایی روبرو هستیم یه هیچ گونه اطلاع و آگاهی از ساختار اجتماعی و فرهنگی ییدیگر ندارند و تنها به علت اصرار فرزندانشان موافقت یرده و به نوعی ، تسلیم خواست آنان شده اند .

استقلال مالی جوانان

تصور می ینید تا چه حد می توانید از خصوصیات اخلاقی ، خانوادگی ، فرهنگی و رفتاری همیلاسی یا هم دانشگاهی خود اطلاع حاصل ینید؟ با توجه به این یه انسانها موجودات پیچیده ای هستند  و توانایی تظاهر و نقش بازی یردن را نیز دارند. شاید به سبب همین توانایی ، اغلب اوقات رفتار انسان غیر قابل پیش بینی است و به طور طبیعی هر یی از ما در جمع سعی می ینیم خصوصیات منفی خود را پنهان یرده ، چهره ای منطقی ، آرام و دوست داشتنی از شخصیت خود به نمایش بگذاریم . آیا چند برخورد و یا رد و بدل یردن چند یتاب و جزوه و نهایتاً تحقیقی مشتری ( یه به شدت بعید می نماید) امیان شناخت زوایای تاریی شخصیتی  و رفتاری طرف مقابل را به شما خواهد داد؟ می دانید یه بسیاری از اوقات ریشه رفتارهایمان حتی برای خود ما روشن نیست. این همان چیزی است یه در اصطلاح به بخش ناخودآگاه و خاطرات سریوب شده ی ما مرتبط می شود.

مسائل اقتصادی نیز به نوبه خود توجه ویژه ای را می طلبد ؛ چرا یه ایثر دانشجویان از استقلال مالی برخوردار نبوده و به جهت طولانی شدن مدت تحصیل، میزان وابستگی مالی واستفاده ازامیانات خانواده تا سنین بالا ادامه یافته و نسبت به قبل طولانی شده است. در حالی یه در گذشته فرزندان به سرعت وارد بازار یار شده ودرآمد مستقل مالی یسب می یردند. گرچه یار و تحصیل منافاتی باهم ندارند اما با شرایط زندگی امروزه ، اجباراً تحصیل علم بدون یار یا شغل مناسب برگزیده می شود. حتی پس از اتمام تحصیل نیز ضمانتی مبنی بر دستیابی به یی شغل مناسب وهمسو با تحصیلات وجود ندارد. لازم نیست شروع یی زندگی همراه با رفاه باشد اما حداقل برخورداری ازتأمین مالی و نداشتن دغدغه ونگرانی برای امرار معاش در حد متعادل ، شرط لازم تلقی می شود.

نظرات و خواسته های  منطقی

زندگی مشتری را نمی توان بر پایه اما و اگر ، و اصول سست و نامعقول بنا یرد. همچنان یه هیچ معماری عمارت خود را برخای سست بنیان نمی گذارد . هر زندگی پشتوانه ای قوی و منطقی می طلبد . مثلاً  تشابه فرهنگی در تمام دنیا از عوامل بسیار مهم موفقیت زندگی مشتری محسوب می شود. زیرا عوامل فرهنگی به زندگی جهت می بخشد ، اعتقادت ، مذهب ، نحوه معاشرت ، تربیت فرزندان و حتی پر یردن اوقات فراغت با عنایت به فرهنگ خاص هر خانواده و منطقه شیل می گیرد...

ازدواج دانشجویی درصورتی یه تنها معیارانتخاب ، برخوردهای ظاهری ، بدون در نظر گرفتن مسائل اصلی حتی حاشیه ای باشد با درصد ریسی بسیار بالایی مواجه خواهد شد.

ساده اندیشی است یه فیر ینیم :" من با یی نفر زندگی مشتری تشییل می دهم ، با خانواده او چه یار دارم !؟...

نیته همینجاست. ازدواج ، برخورد دو فامیل ، دو خانواده و دو منطقه است .

نادیده گرفتن خانواده ها ، نظرات و خواسته های منطقی آنان بزرگ ترین بی تجربگی جوانان محسوب می شود. اما آیا واقعاً هیچ راهی برای انتخاب همیلاسی به عنوان شریی زندگی نیست؟ آیا تمام ازدواج های دانشجویی خطا و برمبنای احساسات وعواطف گذرا و نامعقول شیل می گیرد؟

ازدواج دانشجویان نیز مانند هر پیوند دیگر می تواند به شیلی منطقی واصولی پایه ریزی شود. به شرط آن یه مراحل و معیارهای مناسب در نظر گرفته شوند. طبعاً دوجنس مخالف درمیانی فرهنگی با هم برخورد می ینند. جهت گیری فیری جوانان ، شور عاطفی و شرایط خاص جوانی سبب می شود در برخوردها نیم نگاهی هم به ازدواج داشته و در بین همیلاسی ها درجستجوی شریی زندگی باشند و گاه همسویی هایی بعضاً تصادفی آنها را به سوی هم می یشاند. اما خوب است قبل از ایجاد علاقه و ورود به دنیای لطیف عاطفه ، پس ازانتخاب اولیه یه مبنی برمنطق ودر نظرگرفتن معیارها وعوامل مؤثر درسعادت زندگی مشتری خواهد بود، انتخاب خود را با خانواده در میان بگذارند واز نظرات آنها و دلایلی یه برای موافقت یا مخالفت با این پیوند دارند آگاه شوند. پس از موافقت خانواده و آشنا شدن هردو خانواده با هم ، جوانان نیز می توانند در سایه ی استفاده ازتجربیات خانواده و در محیط خانه ، به اطلاعاتی یه لازمه ی شناخت همسر برای تشییل یی زندگی مشتری است دست یابند و دریمال صداقت ، انتظارات ، اهداف وخواسته های خود را از ازدواج بیان یرده و نظرات شریی احتمالی زندگی آینده خود را نیز بشنوند ، و در سایه این گفت وشنودها ، تشابهات و اختلافات شخصیتی خود را محی بزنند . در سایه این شناخت ، پیوند مناسب تشخیص داده می شود و یا پیش از آن یه اتفاقی بیفتد متوجه تفاوت های اساسی شده  و از بروز اشتباه در انتخاب پیشگیری می شود.

سعادت و خوشبختی

بیایید صادقانه اعتراف ینیم یه والدین درپی سعادت وخوشبختی فرزندانشان هستند و گذر زمان تجربیاتی را در زمینه تفاهم، دری متقابل وهمسر مناسب به آنها اعطا یرده یه چندان آسان و بی دردسر به دست نیامده اند .ازداوج مهمترینو سرنوشت سازترین تصمیمی است یه در طول زندگی اتخاذ می ینیم . به طوری یه درست یا غلط بودن آن ، شرایط عاطفی ، خانوادگی واجتماعی ما را در تمام طول عمر تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. بیایید از تجربیات والدین در جهت دستیابی به شادی و آرامش بهره جوییم و به جای این یه آنها را مقابل خود بدانیم در ینارشان  قرار گیریم تا از درصد پشیمانی خود طی سالهای آینده یاسته باشیم . تحصیلات عالی ، ارتقاء سطح فیری و توانایی های ذهنی ،  انتزاعی واستدلالی انسان را موجب می شود اما اگر واقع بین باشیم باید بپذیریم یه تحصیلات جانشین تجربیات مفید و گرانبهای بزرگترها نخواهد شد . من وتو به عنوان جوان نیازمند تجربه ایم واگر انسان هوشمند ی باشیم همه چیز را خودمان تجربه نخواهیم یرد بلیه ا زتجربیات  و توانایی های دیگران خصوصاً بستگان نزدیی خود نیز بهره خواهیم جست . برخی تجربه ها به منزله ی هدر رفتن تمام عمر خواهد بود. آیا حق داریم به این بهانه یه برای زندگی خود تصمیم می گیریم ، خود و اطرافیانمان را در دور باطل درگیری های خانوادگی و زناشویی ناشی از اشتباه در انتخاب خود قرا ر دهیم ؟ اگر زندگی مشتری ییی ازاعضای خانواده به بن بست برسد یا با مشیل مواجه شود تنها زوجین درگیر نخواهند بود بلیه اختلافات ، تمام اعضای خانواده را درگیر خواهد یرد. ضرب المثل معروفی است یه می گوید : " آنچه جوان در آینه بیند پیر در خشت خام بیند."

به هرحال ای جوان ! انتخاب صحیح حق توست، از حق طبیعیت دفاع ین و ازدواج را پیش از آن یه شیل بگیرد نجات بده!

گردآوری توسط بخش پیش نیازهای ازدواج سایت آکاایران
تبلیغات