loading...

خانه را چگونه آرام کنیم ( 2 )

توصیه های تربیتی به زنان در خانه
1 – در کلیه موارد معیشت اعم از تملک ، درآمد و ... از کلمه " ما " استفاده نمایید نه "من " و "تو " ؛ زیرا پس از عقد ، زندگی مشترک شروع شده و دیگر من و تو مطرح نیست.

2 – در مقابل همسر خود هرچند حق با شما باشد ، لجبازی و اصرار نکنید و از مخالفت و مشاجره با همسر خود بپرهیزید ؛ زیرا محبت را از بین می برد.

خانه را چگونه آرام کنیم ( 2 ) - آکا

توصیه های تربیتی به زنان در خانه
1 – در کلیه موارد معیشت اعم از تملک ، درآمد و ... از کلمه " ما " استفاده نمایید نه "من " و "تو " ؛ زیرا پس از عقد ، زندگی مشترک شروع شده و دیگر من و تو مطرح نیست.

2 – در مقابل همسر خود هرچند حق با شما باشد ، لجبازی و اصرار نکنید و از مخالفت و مشاجره با همسر خود بپرهیزید ؛ زیرا محبت را از بین می برد.

3 – همسر خود را به خصوص در مقابل بستگانش تحقیر نکنید و از تعریف و تمجید بستگان خود در مقابل آنان پرهیز نمایید.

4 – چنانچه کمک هایی را از طرف بستگان شما به همسرتان شده ، آنها را به رخ او نکشید.

5 – با دوستان و آشنایان همسرتان در معاشرتها بیش از حد معمول گرم نگیرید.

6 – همسر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نکنید.

7 – در رفت و آمد و معاشرت با بستگان همسر خود پیش قدم باشید.

8 – به بستگان نزدیک همسر خود ( مادر شوهر و ...) بیش از خویشاوندان دیگر احترام بگذارید.

9 – زحماتی که برای پذیرایی خویشاوندان همسر خود متحمل شده اید به رخ وی نکشید.

10 – چنانچه درآمدی دارید و برای زندگی هزینه می کنید ، آن را بازگو نکنید و درمصرف آن طبل جداگانه نزنید.

11 – از مردان نزد همسرتان تمجید نکنید، هیچ مردی را بر همسرتان ترجیح ندهید و در گفتار این موضوع را رعایت کنید ؛ زیرا هر فردی توانمندی های خاص خود را دارد.

12 – برای انجام درخواست های خود با همسرتان با خشونت و آمرانه برخورد ننمایید.

13 – برای برآوردن نیازمندی های خود از نظر مادی و غیرمادی امکانات همسرتان را در نظر بگیرید و او را تحت فشار قرار ندهید.

14 – خود را برای همسرتان بیارایید و بهترین و تمیزترین لباس را در مقابل وی بپوشید.

15 – در مقابل همسر خود با حالت افسرده و اخمو حاضر نشوید ؛ او را در موقع ورود به خانه با لبخند و شاد و خندان استقبال کنید .

16 – پس از مراجعت همسر خود به خانه ، کارهای خود را حتی الامکان کنار بگذارید و در حضور او بنشینید و با سخنان خوشایند و گرمی از او پذیرایی کنید .

17 – در مواقعی که همسرتان از نظر روحی آماده نیست ، درخواست های خود را مطرح نکنید .

18 – در موقع خروج از خانه او را بدرقه کرده و با گرمی از او خداحافظی کنید .

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات