نقش های زن

سبت به شوهر  ( قسمت سوم )

در قسمت قبل مطلبی تحت عنوان نقش های شوهر نسبت به زن مطرح شد . اینک می خوانیم ...
نقش های زن نسبت به شوهر
نقش هایی نیز وجود دارد  کهاز طرف زن بایستی مورد توجه خاص قرار گیرد . در صورتی که زن نسبت به این نقش ها توجه داشته باشد و آنها را انجام دهد ،بهایجاد استحکامدر خانوادهکمک کرده است. این نقش ها عبارت است از :

نقش های زن - آکا

سبت به شوهر  ( قسمت سوم )

در قسمت قبل مطلبی تحت عنوان نقش های شوهر نسبت به زن مطرح شد . اینک می خوانیم ...

نقش های زن نسبت به شوهر

نقش هایی نیز وجود دارد  کهاز طرف زن بایستی مورد توجه خاص قرار گیرد . در صورتی که زن نسبت به این نقش ها توجه داشته باشد و آنها را انجام دهد ،بهایجاد استحکامدر خانوادهکمک کرده است. این نقش ها عبارت است از :

1-  3:احترام و تکریم شوهر ـ با توجه به این که در زندگی زناشویی نقش محبت و اظهار عواطف بیشتر مناسب ساختار روانی و جسمی زن است و احساس دلگرمی و اطمینان خاطر را شوهر باید در فضای خانواده ایجاد کند ، زن بایستی دقت داشته باشد که احترام او نسبت به شوهر هم یک نیاز روانی و عامل علاقه و محبت بیشتر شوهر نسبت به اوست .

2-  3 :همدلی و همراهی با شوهر ـ زن بایستی در مسائل و مشکلاتی که شوهر در اداره زندگی در پیش روی خود دارد با او همدلی کند و این همدلی را به صورت های مختلف ابراز نماید . احساس همدلی که شوهر در همسر خود مشاهده می کند ، جرئت و شهامت برای مقابله با سختی ها و نیروی روانی او را افزایش می دهد .

3-  3 :شاکر بودن و قناعت پیشگی ـ معمولاً تأمین زندگی به عهده مرد است و گاه اتفاق می افتد که کمبودها و نارسایی هایی از این نظر در زندگیبهوجودآید . این که زن در ضمن همراهی با شوهر،برای بهبود وضع زندگی ، روحیه شکر ، قناعت و سپاسگزاری داشته باشد ، در بنای خانواده ای صمیمی و مستحکم بسیار مؤثر خواهد بود .

4-  3 :پرهیز از عیب جوییـ زن و شوهر در عین حال که بایستی عیوب و نارسایی های یکدیگر را شناسایی کرده  به یکدیگر تذکر دهند و برای رفع آنها تلاش مشترک داشته باشند ، بایستی مراقب باشند روحیه عیب جویی نسبت به یکدیگر را پیدا نکنند . این حالت به ویژه برای زن در مقابل شوهر بایستی مد نظر باشد .زیرا زن ممکن است به واسطهیمحدودیت هایی که در زندگی خانوادگیدارد ، گاه به صورت عیب و ایراد گرفتن از شوهر عکس العمل نشان دهد . چنین روشی باعث ایجاد تنش و کشمکش مستمر در زندگی خانواده و تزلزل در بنیان آن خواهد شد .

5-  3 :عفت و چشم پوشی از غیر ـ یکی از وظایف اساسی زن، که هم از نظر حساسیت و نیاز روحی شوهر حائز اهمیت است و هم با توجه به موازین شرعی و اجتماعی بایستی آن را رعایت کرد عفت زن ، حفظ خویش در مقابل افراد نامحرم و وفاداری کامل نسبت به شوهر است . در زندگی خانوادگی ، کمال روحی شوهر غیرت،و کمال روحی زن، عفت است و این دو صفت در کنار یکدیگر،خانواده را در درون به سوی وحدت روحی ، صمیمیت و عشقدو جانبه سوق می دهد و از آلودگی های اخلاقی خانواده و جامعه جلوگیری می کند . وظیفه اساسی خویشتنداری و عفت به عهده زن است و بایستی در زندگی مشترک ، حتی در روابط معمول با آشنایان و افراد فامیل که نامحرم هستند ، مورد توجه باشد .

6-  3 :مدیریت و تدبیر امور خانه ـ مدیریت و اداره خانواده بیشتر به عهده زن است . این مدیریت،هم در جنبه عاطفی و روانی است و هم در اداره امور جاری منزل . هر چند شوهر نیز در هر دو جنبه باید شریک و سهیم باشد ، لیکن ابتکار عمل و تدبیر اساسی را باید زن به عهده گیرد. زن باید برای ایجاد فضای مناسب عاطفی و روانی و نیز ایجاد محیط زیبا و نشاط بخش در خانه ،  برنامه ریزی کند و حتی در صورت نیاز ، آموزش های لازم را ببیند تا بهتر بتواند در خانه یک" مدیر"  خوب و موفق باشد .

ادامه دارد ...

در قسمت بعد به الگوهای ارتباطی غلط در خانواده خواهیم پرداخت .

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات