چگونه خانواده ای دارید؟ ,خانواده باز یا بسته-قسمت دوم


عناصر هیدروژن و اکسیژن هر دو به شکل گاز در طبیعت وجود دارد و ترکیب آنها منجر به تولید آب می شود. این مایع، حاصل فعالیت و ترکیب دو گاز است. در حالی که آب به هیچیک از اجزای متشکله خود شباهتی ندارد. بنابراین هر دستگاه تا زمانی جان دارد که اجزای ترکیب کننده برای جان دادن به آن وجود داشته باشند. زندگی خانوادگی به میزان بسیار زیادی به نظم آن بستگی دارد. ارزش فردی و نحوه ارتباط شما همراه با قواعد و اعتقاداتی که دارید عناصر تشکیل دهنده نظام خانوادگی شما هستند. هرنظام کارآمد، مشتمل بر بخش هایی است از جمله:

چگونه خانواده ای دارید؟ | خانواده باز یا بسته-قسمت دوم - آکا

- قصد یا هدف (در خانواده، هدف رشد افراد خانواده است)

- اجزاء اصلی (تمام اعضای خانواده)

- نظم (قواعد خانوادگی)

- وسیله ای برای شروع کار یا نظم (پیوند زناشویی)

- قدرت یا وسایل برای حفظ نیرو و فعالیت (در خانواده غذا، مسکن، عواطف و چگونگی ارتباطات این امکان را فراهم می کند)

- شیوه مقابله با تغییرات (قابلیت انعطاف و تغییرپذیری خانواده)

دو نوع نظام وجود دارد: باز و بسته. فرق اساسی بین این دو نوع نظام، واکنش خاص آنها در برابر تغییرات است.

- در نظام باز آمادگی برای تغییر وجود دارد، ولی در نظام بسته این آمادگی یا خیلی کم است یا اصلاً نیست و در برابر تغییر مقاومت می کند.

- نظام باز امکان انتخاب به وجود می آورد و ادامه حیاتش به برخورد موفق با واقعیت ها بستگی دارد. نظام بسته به حکم قانون و به وسیله فشار عمل می کند.

- نظام بسته براساس این اعتقادات شکل می گیرد که: «انسان در بنیاد بد است و همواره باید تحت مراقبت باشد تا خوب شود. مناسبات باید با زور تنظیم شوند، فقط یک راه درست وجود دارد و فردی که بیش از همه قدرت دارد آن را می شناسد.» پس ارزش فردی در مقایسه با قدرت در مقام پایین قرار می گیرد. اما در نظام باز ارزش فردی دارای بالاترین مقام است و قدرت وابسته به آن است. و از تغییر به عنوان یک امر طبیعی و مطلوب استقبال می شود و در صورت لزوم قوانین عوض می شوند.

- اگر نظام از نوع بسته باشد احتمالاً براساس مرگ - زندگی ، درست - نادرست عمل می کند. در حالی که اگر نظام باز باشد احتمالاً براساس رشد، واقعیت و صمیمیت استوار خواهد بود.

- ارتباط همطراز و قواعد انسانی مشخصات یک نظام باز هستند که برای افراد موجود در آن نظام، محیط رشد و نمو به وجود می آورند. ارتباط نامشخص و قوانین غیرانسانی نظام بسته ای را تشکیل می دهند که در آن رشد به صورتی کند و با انحراف ظاهر می شود.

آدمیان نمی توانند در یک نظام بسته شکوفا شوند. حداکثر کاری که می کنند این است که «وجود» داشته باشند. در حالی که وجود آدمی خواستار بیش از این است.

اگر بیشتر ارتباطات خانوادگی شما مانع رشد است، اگر قواعدتان غیرانسانی، پوشیده و براساس پنهان کاری و قدیمی است، احتمالاً نظام بسته در خانواده تان وجود دارد. اما اگر ارتباطات خانوادگی موجب رشدند و قواعد شما هم انسانی، آشکار و مطابق واقعیت روز است، شما یک نظام باز دارید. خانواده قطعاً جای آموختن، بالندگی و رشد است. برای دست یافتن به چنین هدفی و زنده دل بودن واقعی همواره باید در خانواده مشاهده و تغییر و تجدید شکل وجود داشته باشد و این موضوع فقط در نظام باز امکان پذیر است.

همشهری

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات