یاخته بنیادین جامعه


خانواد قوانین، حقوق و وظایفی بر آن مترتب است و می توان خانواده را سلول واحدی دانست که تمام ویژگی های فرهنگی جامعه را باز می تاباند. خانواده مانند هر نهاد اجتماعی دیگری تاریخی در قفا دارد که سیر تحول ، گونه گونی  و پیشرفت آن را میتوان در خلال آن بررسی کرد. بسیاری بر این تصورند که شکل حاضر خانواده که از آن بعنوان خانواده "پدرسالار" یاد می شود شکل ثابت آن در طول تاریخ است، چرا که

یاخته بنیادین جامعه - آکا

خانواده یک نهاد اجتماعی است

خانواد قوانین، حقوق و وظایفی بر آن مترتب است و می توان خانواده را سلول واحدی دانست که تمام ویژگی های فرهنگی جامعه را باز می تاباند. خانواده مانند هر نهاد اجتماعی دیگری تاریخی در قفا دارد که سیر تحول ، گونه گونی  و پیشرفت آن را میتوان در خلال آن بررسی کرد. بسیاری بر این تصورند که شکل حاضر خانواده که از آن بعنوان خانواده "پدرسالار" یاد می شود شکل ثابت آن در طول تاریخ است، چرا که در کتاب های تاریخی بر جای مانده از دوران باستان همواره در بررسی خانواده به این شکل اشاره شده است. ولی باید گفت که تاریخ خانواده( رشته ایی که از دهه 60 قرن 19) رواج یافته است خانواده "پدرسالار" را آخرین و مدرن ترین شکل آن می دانند که در طول قرن های متمادی از اشکال و گونه های دیگر تحول یافته است. "تا اوایل دهه 60(1861 م) چیزی به اسم تاریخ خانواده وجود نداشت... شکل پدرسالاری خانواده به طور ضمنی به صورت قدیمی ترین نوع خانواده پذیرفته شده بود... و گویی در حقیقت خانواده ابداً مشمول تکامل تاریخی نشده است. حداکثر چیزی که پذیرفته شده بود این بود که ممکن است یک دوران روابط جنسی مختلط در زمان های اولیه وجود داشته بوده باشد. البته باید گفت که علاوه بر تک همسری، چند همسری شرقی و چند شویی هندی و تبتی شناخته شده بود."

هم اکنون در بسیاری از جوامع نهاد خانواده به صورت یک مرد و یک زن و یک یا چند فرزند است. البته در بعضی از جوامع اسلامی ، متمولین و برخی متشرعین بر شریعت اسلام که تعدد زوجات را جایز دانسته عمل می کنند ، ولی این شکل از خانواده جز اینکه گسترده تر می شود تغییر دیگری نمی یابد.

بر اساس تحقیقاتی که بر روی جوامع بسیار سنتی مانند بومیان استرالیا، سرخپوستان امریکا، بومیان تبت و هند انجام گرفته است، خانواده هنگامیکه بشر در قدیمی ترین ایام ، آنگاه که در طفولیت تاریخ خود قرار داشته ، از گیاهان و ریشه های جنگلی و گاه صید ماهی تغذیه می کرده است( که اصطلاحاً این مرحله را توحش می نامند) به صورت یک اختلاط جنسی بوده است و چنین خانواده ای سبب می شد که ابویت به کلی غیرقطعی باشد بنایراین اصل و نسب از طریق زن- بنابر حق مادری – قابل تشخیص باشد . در نتیجه تنها زن ها که به مثابه مادر به طور قطعی مشخص بودند، از توجه و احترام زیادی برخودار می شدند... که تا حد حکومت مطلق زنان( زن سالاری ) گسترش یافت ؛ بر اساس مطالعه جوامع بدوی سیرتحول خانواده را به چهاردوره میتوان تقسیم کرد:

1- خانواده "همخون"
" این مرحله اولین مرحله خانواده است و در محدوده خانواده همگی شوهران و زنان یکدیگر هستند. در این نوع خانواده زنان ( دارای ) چند شوهر و مردان چند همسر هستند و به همین دلیل فرزندان به صورت مشترک، به همه تعلق دارند. این نوع خانواده که به خانواده گروهی نیز مرسوم است در طول همان دوره توحش نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی می شود. در ابتدا و در طبقه زیرین توحش، در یک خانواه یک زن همسر تمام مردان خانواده و یک مرد شوهر تمام زنان خانواده است بدون هیچ محدودیتی." در این نوع خانواده فرزند به تیره تعلق دارد نه به زوج خاص و نسبت از مادر منتقل می شود، لذا خانواده مادر سالار است.

رفته رفته در طبقات میانی توحش خانواده همخون تحول یافته و محدودیت ها و قوانینی بر آن جاری می شود ولی در شکل آن تغییری ایجاد نمی شود. باز هم زنان و مردان چند همسر هستند ولی روابط زناشویی " در میان اسلاف و اخلاف( والدین و فرزندان) ممنوع است.  برادران و خواهران، عمه، عمو، خاله و دایی زا ده های دختر و پسر... همه برادران و خواهران یکدیگر هستند و دقیقاً به همین علت همه شوهران و زنان یکدیگرند."در حال حاضر خانواده همخون از بین رفته است، حتی عقب افتاده ترین خلق هایی که تاریخ می شناسد نمونه قابل تائید این شکل خانواده را ارائه نمی دهند.

در طبقه فوقانی و زبرین توحش ، خانواده همخون یا گروهی به وسیله قوانینی محدود شده ، به شکل خانواده "پونالوایی" در می آید.

2- خانواده "پونالوایی":
"اولین پیشرفت همراه با اعمال اولین محدودیت در خانواده همخون با محروم کردن والدین و فرزندان از مفهوم عملی ازدواج و دومین پیشرفت مبتنی بر محروم کردن برادران و خواهران از این روابط بود..." این امر به تدریج انجام شد و به احتمال زیاد با کنار گذاشتن برادران و خواهران طبیعی( یعنی از طرف مادر) از مفهوم ازدواج آغاز شد.این روند رفته رفته به صورت قاعده و قانون درآمد. در این مرحله باز هم ساختار کلی خانواده گروهی است یک گروهی از زنان همسر گروهی از مردان هستند ولی هیچیک برادر و خواهر طبیعی( از یک مادر) یکدیگر نیستند. در خانواده پونالوایی باز هم نسب از طریق مادر منتقل می شود.

در ابتدا محدودیت خانواده پونالوایی تنها شامل برادران و خواهران از یک مادر می شد ولی بعدها این  محدودیت گسترش یافت و به برادران و خواهران جانبی( عمه، عمو، خاله ودایی زادگان) هم تسری یافت.

" در این خانواده بر حسب رسم هاوایی تعدادی از خواهران جانبی و طبیعی همسران مشترک شوهران مشترک خود بودند ( وبالعکس ) ولی برادران آنها( چه طبیعی و چه جانبی) از این رابطه خارج بودند. این شوهران یکدیگر را پونالوا خطاب می کردند( پونالوا به معنای همراه، صمیمی، شریک)."

در این دوره علیرغم چند همسری و چند شوهری ازدواج  با اقربا جایز نبوده است. همه ما با نوعی انزجار درونی این نوع ازدواج را در ذهن مجسم می کنیم و یا از تجسم آن عاجزیم ولی با این وصف اگر یک فرد از افراد این جامعه بدوی به زمان حال نقل زمان کند از بعضی ازدواج های فامیلی که بین عمه، خاله، دایی وعمو زادگان انجام می گیرد متعجب شده و همان انزجاری را که ما نسبت به آنان حس می کنیم، خواهد داشت چرا که آنان ازدواج با اقربا را ازدواج همخون می دانستند.

ابتکار این خانواده ایجاد " یک حلقه محدود و محکم از وابستگان خونی تبار مونث است که قادر به ازدواج با یکدیگر نیستند."

خانواده پونالوایی را باید عالیترین مرحله تکامل خانواده همخمون و یا ازدواج گروهی دانست.

3- خانواده "یارگیر"
" پیچیدگی روز افزون ممنوعیت ازدواج، ازدواج های گروهی را بیش از پیش دشوار کرد و به جای این ازدواج خانواده "یارگیر" به وجود آمد. در این مرحله یک مرد با یک زن زندگی می کند ولی به طریقی که چند همسری هنوز جزء حقوق مرد باقی می ماند... پیوند ازدواج می تواند به سهولت توسط طرفین فسخ شود و فرزندان مانند گذشته کماکان به مادر تعلق دارند."

در آنچه به شکل گیری خانواده یارگیر منجر شد محرومیت های پی درپی ازدواج های گروهی و غیرممکن شدن آن بود و " این امر به تنهایی نشان می دهد که عشق فردی ، به معنای کنونی آن چه نقش ناچیزی در به وجود آوردن یکتا همسری داشته است" در شکل خانواده یارگیر، زنانی که می توانند همسری مردی را بپذیرند محدود و انگشت شمارند لذا" با ازدواج یارگیری ربودن و خریدن زن آغاز می شود....( در این نوع تشکیل خانواده) داماد به وابستگان تیره ایی عروس( یعنی وابستگان مادری او) هدایایی می دهد و این هدایا حکم هدیه برای خرید دختری را دارند که به او تسلیم می کنند."

باید متذکر شد که خانواده یارگیر به هیچوجه خانواده جامعه اشتراکی را به هم نزد در این نوع خانواده تمام زنان به یک تیره واحد تعلق دارند در حالیکه مردان از تیره های مختلف دیگر می آیند. در این نوع خانواده ریاست هنوز با زن یا مادر است و زن دارای موقعیت مستقل و بسیار محترمی است و حکمفرمایی در خانواده با اوست. ولی در عین حال" تقسیم کار بین دو جنس صورت می گیرد." و ممکن است این زنان که ریاست خانواده را هم به عهده دارند بسیار سخت کوش و پرکار باشند.

ایجاد خانواده یارگیر را به راستی باید تحولی شگرف در تاریخ خانواده دانست. این تغییر کی و چگونه اتفاق افتاده است؟ چندان روشن نیست ، تنها می توان گفت که در دوره بربریت که آدمی به سفالگری و فلزکاری روی آورده خانواده یارگیر هم شکل گرفته است.

باید اذعان کرد که :" گذر از خانواده گروهی به تک همسری در اصل توسط زنان انجام یافته است. هر چه روابط سنتی کهن در اثر تکامل شرایط اقتصادی و ازدیاد تراکم جمعیت خصلت ساده بدوی و جنگلی خود را از دست می داد، این عمل بیش از پیش برای زنان تحقیرآمیز و ستمگرانه جلوه می کرد، و به همان اندازه نیز زنان با حرارت بیشتری تمنای حق عفت، ازدواج موقت یا دائم فقط با یک مرد را پیدا می کردند."

ازدواج یارگیری عنصری نوین در خانواده ایجاد کرد، چیزی که پیش از این هرگز وجود نداشت" در کنار مادر طبیعی، پدر طبیعی معتبر قرار داده بود( به علاوه) تهیه غذا و ابزاری که برای آن ضروری بود... به عهده مرد افتاد."

چنانکه گفتیم زمان دقیق این تحول روشن نیست ولی با نگاهی بر تاریخ باستان ایران و همچنین دوران پیش از تاریخ در ایران می بینیم که در دوره ایلامیان( تقریباً 2500 تا 1000 ق م) ساختار خانواده ، مادرشاهی بوده است و در دوره ماد که سده 9 تا 7 ق م است رفته رفته خانواده برده دار شکل می گیرد، برده داری جزء لاینفک خانواده پدرسالار بوده است . به هر روی این نوع تحول در ساختار خانواده منحصر به یک منطقه خاص و اقوام خاص نبوده است.

درباره علل تحول خانواده مبتنی بر مادرشاهی به خانواده پدرسالار نظرات متعددی وجود دارد، ماتریالیست ها که منشأ همه تغییرات را عوامل اقتصادی می دانستند عامل این تحول شگرف را هم عامل اقتصادی می دانند و بیان می کنند چون خانواده در این زمان حتی در شکل خانواده یارگیر هنوز مادرسالار بود ما یملک مرد نه به فرزندانش که به اعضای تیره خود او تعلق می گرفت(اعضای اناث خانواده اش مانند خواهران ، فرزندان آنها ودر صورت نبودن آنها به خاله زادگانش تعلق می یافت ) و فرزندان این مرد چون متعلق به تیره مادر بودند از پدر خود که متعلق به تیره دیگری بود میراثی دریافت نمی داشتند." ازدیاد ثروت به مرد موضعی برتر از زن در خانواده می داده و از جانب دیگر انگیزه ایی برای استفاده از این موضع مستحکم شده به مرد می داد تا ترتیب سنتی توراث را به نفع فرزندان خود عوض کند از این رو نسبت ،  بر مبنای حق مادری باید منسوخ می شد و منسوخ هم شد. "

ولی اقتصاد را تنها عامل این تغییر حیرت انگیز نمی توان دانست؛ زیرا ساده انگارانه خواهد بود که تغییر اساسی در یک نهاد اجتماعی را معلول یک علت بدانیم ؛ به هر حال در کنار تمام عوامل شناخته شده ایی که بیان می کنند به زعم نگارنده باید عامل ادیان را هم در نظر آورد . ظهور پیامبران و شریعتی که از جانب آنان تبلیغ می شد خود می تواند دلیل محکمی بر قانونمند شدن نظام خانواده در جوامع باستان باشد. به هر صورت خانواده یارگیر که خانواده ایی حاصل از یک زوج ولی حل شده در یک جماعت خانوادگی بود در طول زمان و در آغاز عصر تمدن به خانواده "تک همسری" تغییر یافت.

4- خانواده تک همسری
" این شکل از خانواده از دوران گذرا از مرحله میانی به مرحله بالایی بربریت از خانواده یارگیر نشأت گرفت و پیروزی نهایی آن یکی از نشانه های عصر تمدن است. این شکل از خانواده متکی بر تفوق مرد است و هدف آشکار آن تولید فرزندان با ابویت مسلم است..." در خانواده تک همسر بر خلاف آنچه سابق بر آن در خانواده وجود داشت دیگر طرفین نمی توانند به دلخواه ازدواج را فسخ کنند و این وجه تمایز خانواده تک همسری و یارگیری است. در خانواده تک همسر علی القاعده فقط مرد می تواند آن را یک جانبه فسخ کند و زنش را رها سازد.

تک همسری یک پیشرفت عظیم تاریخی بود ولی در عین حال همراه با برده داری و ثروت خصوصی عصری را آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد. این شکل از خانواده محصول عشق فردی نبود ولی مناسبترین شکل خانواده بود که می توانست عشق و مودت و آرامش را میان زوج ایجاد نماید. عاملی که در پرورش فرزندان و تشکیل یک خانواده موفق و سالم بسیار مهم و حیاتی است.

این چهارمرحله از خانواده سیر تکامل این نهاد اجتماعی را روشن می سازد گرچه در برخی از جوامع و ادیان شکل دیگری از ازدواج و تشکیل خانواده هم وجود دارد و آن تعدد زوجات و یا چند همسری برای مردان است. در جامعه جهانی ، اسلام و پیامبر مکرم اسلام را ابداع کننده این شکل از خانواده می دانند ولی در ادیان دیگری نظیر آئین زرتشت و شریعت موسی نیزاین شکل از خانواده وجود دارد ، ولی با تفاوتهای عمده با شریعت اسلام: در دین اسلام تعداد زنانی که یک مرد می تواند اختیار کند محدود و مشخص است و همگی این زنان از جایگاه برابر، حقوق برابر و وظایف برابر برخوردارند در صورتیکه در آئین زردشت و در ایران باستان تعداد زنانی را که یک مرد می توانسته به عنوان همسر اختیار کند کاملاً به میزان ثروت و پایگاه اجتماعی او بستگی داشته است از سوی دیگر از این زنان تنها یک تن و آن هم زنی که با شوی خود در یک طبقه اجتماعی قرار دارد کدبانو و دیگران"چکرزن" ( مخفف چاکرزن) قلمداد می شدند به عبارت دیگر چکرزنان حکم خدمتکاران کدبانو را داشته و فرزندان آنان هم از جایگاه  و مرتبه فرزندان کدبانو برخوردار نبودند و در صورت عدم رضایت پدر، میراث دریافت نمی کردند. در شریعت موسی نیز تعدد زوجات وجود دارد " تلمود ( کتاب شرعیات یهودیان که در آن به ذکر وتشریح اعمال مذهبی دین یهود پرداخته است ) چند همسری را جایز می شمرد یکی از ربن ها را عقیده براین بود که یک مرد می تواند به قدر دلخواه زن بگیرد ، لکن عبارت دیگری در همان رساله تعداد زنان را به چهار محدود ساخته است ....( وهمچنین آمده ) اگر شوهری زنی زیباتر از زن خویش بیابد حق طلاق دادن اولی را دارد ."

خانواده سلول اولیه جامعه است و معلول شرایط اجتماعی و فرهنگی آن است . به مدد قانونمند شدن جوامع به وسیله قوانین شرع از هویت، عفت و احترام زنان به وسیله برقراری خانواده تک همسری دفاع شد. این فضا علاوه بر اینکه حافظ شان زن در خانواده است فضای مناسب و سالمی را برای پرورش فرزندان ایجاد می کند. بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست که در خانواده های همخون و پونالوایی که ابویت نامشخص و تنها نسب با مادر مشخص می شود کودک از یکی از پایه های اصلی هویت خود محروم است چرا که پدر و مادر در اولین و ابتدایی ترین گام به وجود آورنده فرزند هستند و در مراحل بعدی هویت و شخصیت وی را می سازند. 

آنچه تا بدین جا بررسی شد شکل وتاریخ خانواده بود ولی لازم است که به چگونگی ومحتوای خانواده از منظر دین مبین اسلام نیز نظری داشته باشیم : در قرآن کریم آیه ای که دلالت بر ازدواج وتشکیل خانواده دارد ، رسیدن به آرامش روحی وایجاد مهربانی ومودت در میان زوجین را از اهداف آن برمی شمرد: " و من آیاته ان خلق لکم فی انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده و رحمه "( سوره روم ، آیه 21) ." در این آیه  زندگى خانوادگى بر دو پایه نیرومند مودت و رحمت استوار گشته است خداوند در این آیه به زوجین پیشنهاد می کند تا خوبى‏ها و نقاط مثبت یکدیگر را مورد توجه قرار داده و از صمیم قلب یکدیگر را دوست بدارند.

پایه دیگر ازدواج وتشکیل خانواده  که در آیه بدان اشاره شده است  ، مهربانى و دلسوزى است، هر گاه یکى از زوجین به نقصان و ضعف و نیازى در همسرش مواجه شد با دیده ترحم و دلسوزى به آن نگریسته ودر حد امکان سعی در رفع آن داشته باشد. لازمه رحمت و دلسوزى این است که چنانکه خیر و صلاح خود را مى‏خواهد در همه حال خواسته‏ها و تمایلات همسرش را نیز منظور بدارد و هر چه را براى خود مى‏خواهد براى او نیز بخواهد، و همواره به فکر تامین سعادت و آسایش و آرامش او نیز باشد. "

اسلام براى تحقق اهداف ازدواج و تحکیم بنیاد خانواده بر دو امر تاکید می ورزد: ایمان و اخلاق ، از سوی دیگر فسخ ازدواج و گسست خانواده ناگوارترین رویداد از منظر خداوند است ولی همین شریعتی که بر تحکیم خانواده ودر زشت شمردن طلاق وجدایی تاکید دارد به مردان توصیه می کند که یا همسران خود را با مهربانی ومودت پذیرا شده و یا آنان را با آرامش آزاد ساخته تا او آرامش را درجایی دیگر وبا تشکیل خانواده ایی دیگر به دست آورد . به هر صورت در شریعت اسلام خانواده از اهمیت فراوان برخوردار است و اسلام کوشیده است با ایجاد خطوط قرمز ویا با توصیه های اخلاقی در سلامت وسعادت این پایگاه اساسی اجتماع بکوشد . علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نظام خانواده در اسلام می توانند به دو آدرس زیر مراجعه کرده و بانظرات صاحب نظران در این زمینه آشنا شوند .

منابع :
منشاء خانواده ، فردریش انگلس.  تاریخ تمدن (مشرق زمین ،گاهواره تمدن)  ویل دورانت.

تاریخ تمدن ( عصر ایمان،  بخش اول ) ویل دورانت .

خانواده در قرآن ، احمد بهشتی .

http://hawzah.net/Per/E/do.asp?a=EHHA4.htm

http://www.h-ansarian.org/farsi/book/nezam/index.htm

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات