loading...

به خاطر یک مشت ریال

مسائل و بحران های مالی در خانواده را خیلی جدی بگیرید. این طور که معلوم است حوزه ی مسائل مالی این روزها بد جوری قدرتمند شده و در کنار حوزه های تهدید کننده ی دیگر در حال تأثیر گذاری عمیق روی اعصاب زوج ها و خراب کاری در زندگی خانوادگی است.

,عشاق موفق

تأثیری که حتی اگر بی خیال آمارها شویم می توانیم همین دور و بر خودمان و در میان دوستان و آشنایانمان به وضوح آن را ببینیم. بحران های مالی بیشترشان محصول تفاوت دید گاه بین زوج ها و برنامه ریزی نادرست و در یک کلام، دست کم گرفتن پول است. البته جای امیدواری اش باقی است که به گفته ی روان شناسان، این مشکلات را می توان مثل بحران های دیگر و حتی ساده تر از آن ها با فکر کردن، برنامه ریزی و مشاوره گرفتن حل کرد و از دام شان گریخت.

این همه ی حرف هایی که در این حوزه می توان زد نیست و این مطلب قرار است ادامه داشت باشد.

مهم ترین

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش عشاق موفق سایت آکاایران
تبلیغات