loading...
برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات من را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند. خیلی خوب میشد هر کسـی را کـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دست میاوردید بدون آنکه نیاز به نقش بازی کردن داشته باشید.

 اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـی کند. بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماهها خود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی می کنـید و حسرت داشتنش را می کشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناکام می مانید. و آنـجاسـت کـه راهـکـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد.

البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمی بـاشـد که شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بکارگیری این تکنیکها وادار بـه آن کند که دلباخته و عاشق شما گردد. کاری که این تکنـیـکها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را به مقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند. آیا این کار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فکر نمی کنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.

_ زیاد معاشرت کنید... سپس غیر قابل دسترس گردید
هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می کند. در واقع حق با اوسـت. چندین مطالعه دیگر نشان داده کـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مکرر با هر محرک خاص ما را نسبت به آن محرک علاقه مند تر می گرداند. (تنها زمانی این نظریه صدق نمی کنـد کـه واکنش اولیه ما به آن محرک منفی باشد).

 بنابراین در ابتدای آشنایی از آنکه کناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز کنید. در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنکه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.

اکنون حواستان را کاملا جمع کنید چون این مرحله زیرکانه بوده و احتیاج به مهارت دارد. درست زمانی که مطمئن شدید که او را مجذوب خود کرده و محبوب گشته اید به تدریج معاشرت خود را کاهش داده و کمتر در دسترس قرار گیرید و این کـار را تـا زمانی کـه وی دیگر شما را دیگر ملاقات نکرده و نبینـد ادامه دهید. شـما هم اکنون "قانون کمـیابی" را بطور مؤثر بکار گماردید. همه ما واقف هستیم که: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند که نمیتوانند داشته باشند.

 همیشه در دسترس بودن شـما سبب کاهـش ارزش و شـان شما می گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، کم کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست. این قانون کمیابی است که سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید.

 با آنان باشید و سپس کمیاب گردید و مشاهده خواهید کرد محبوب تر می شوید. ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به "شباهت ها" اشاره ای نمی کنیم . بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـکدیـگر نـمی شوند.

ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریک زندگیمان می بـاشیم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی که مورد علاقه مان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین کنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن کسی بسیار مهم تر از آن است که ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست که حائز اهمیت می باشد. هرگاه شما با فردی کـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنکه وی شیفته و دلباخته شما گردد ۴ برابر بیشتر می باشد.

_ کار دلپسندی برایش انجام ندهید.... بـگذاریـد او برایتان کارهای دلپسندی انجام دهد
هرگاه شما کار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت : احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی که شما اندکی با عملتان لوسش کرده اید.
 ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی که صرف فرد مورد نظر کرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میکنیم. سـرانجام آنکه:ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت.هرگاه شخصی برای ما کار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم.

اما در کنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند کرد. گاه غرق در هیجانات می شویم.

در تـنگنا قرار می گیریم که مانند همان فرد بامعرفت که آن لطف را در حق شما کرده عمل نماییم یعنی آنکه لطفش را جبران کنیم. و حتی زمانیکه آن عمـل نـیک از سوی شخصی صورت می گـیـرد کـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید، مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟ هنگامی که ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او کارهای لطف آمیزی انجام دهیم.اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس کند.

_ به او نگاه کنید...
زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند. و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند.

 اهمیت مقیاس روبین واضح می باشد : احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشقق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد.

 برخـی روانـکاوان از آن در حین مشاوره برای آنکه دریابند تا چه اندازه زوجین به یکدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـکه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه که: هرگاه به شخصی که دوسـتـش می دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه کنید. با این کار مغز آن فرد را فریب میـدهید. مـغز آن شخص آخرین باری که فردی تا این اندازه به او نـگـاه کـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود.

در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می کند. ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند که توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.هنگامی که ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است که سبب تعریق کف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.هر چه شخصی که شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد. زمانی که شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود کنید، بکارگیری این تکنیک تولید PEA را کاملا میسر خواهد نمود. امتحان کنید.مطمئن هستم از نتیجه کار خود شگفت زده خواهید شد. زمـانـی کـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا کنید و اینکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

_ روی برنگردانید...
دیـگر یـافته های تعیین کننده در تحقیقات روبین : اگر فردی بـه زن و شوهری که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می کـشـد تـا نگاه آن زوج از یکدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه این عمل را با شـخصـی کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بندید، به او طوری القا میکنید کـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید.

 لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تکنیک را "چشمان آب نباتی" نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی که دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی که او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنکه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید. وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن کار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید دقیقا مانند آنکه توسط یک آب نبات به یکدیگر چسبیده اید. شاید این تکنیک زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور کنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد.

اگرآنقدر کمرو و خجالتی می باشید که قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تکنیک آب نـبـات صـرف نظر کرده و از این روش استفاده نمایید.بفردی که وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید. این یک حرکت بررسی کنـنده است. شما میـخواهید واکنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم کنید که بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

_ از علم مردمک سنجی کمک بگیرید...
ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یک چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمک های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمک سنجی این عاملی اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم. شـما قادر نیستید مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنید (به همین خاطر است که می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند).

 اما شما می توانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمک منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را کاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط کاهـش یابد مردمک چشمها متسع میگردند. به همین خاطر است که استفاده از نور شمع و یا کلیدهای کاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیک ضروری میباشد. تنها با ملایم کردن و کاهش نور نیست که چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمکهای منبسط نیز سودمند هستند.

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد. بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی که ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند.

 این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این بار پژوهشگران تصویر یک زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـک چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـک چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت. این یعنی که هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!!منبع : salamatnews.com
گردآوری پرتال اکاایران

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

امتحان پنج سال پیش که داشتی دیگه مهم نیست , با این ترفندها وزنتان را شیفته ی خود کنید , ترفند های از چشم انداختن مادر شوهر از پسر , با این ترفندها زنتان را شیفته ی خود کنید , متن نامه جواب کردن خانواده پسر در ازدواج , ایده های برای فراموشی بعد از شکست عشقی , به اندازه انسان ها راه است برای رسیدن , چه طور تبی که می بندیم را بازگردانیم , غافلگیری و سورپرایز شدن در روانشناسی , جملاتی برای جلب حس اعتماد طرف مقابل , پولدار کردن ادم ها زیاد هم سخت نیست , چیزی که مردم راجع به ما فکر می کنند , خرید محصول عاشق کردن فرد مورد علاقه , رفتار یه خانم با مردی که دوسش داره , معرفی فیلم با موضوع فریب دادن جنسی , چگونه به فیلم دیدن علاقه مند شویم؟ , چگونه به فیلم دیدن علاقه مند ش dlپ , عاشق شده این دیونه خبر نداره نداره , عشق از دست رفته را چگونه برگردانیم , سوالاتی که طرف مقابل را عاشق میکند , اموزش انداختن علامت متضاد در word , چطور دوباره به عشقمان اعتماد کنیم , چگونه با معشوقه مان عشق بازی کنیم , چگونه عشق از دست رفته را برگردانم , چه کار کنیم که یکی را فراموش کنیم , جمله های عاشقانه جذب کردن دختر 94 , متنی تیکه داربرای کسیکه دروغ گفته , نجات دادن خود و فراموش کردن آدمها , کدام دعا ادم راازکسی دلسرد میکند , معنی شعر شادزی با سیاه چشمان شاد , جذب دختری که عاشق کس دیگه ای هست , یعنی حسی که نگاه تو به قلبم باشه , من عاشق زنی شده بودم که مرده بود , فیلم پسری که بر روی آب راه میرود , چه کنیم مردی به ما علاقه مند شود , آیا واقعا کسی با دعا عاشق میشود؟ , فیلم پسر جوانی عاشق یک زن می شود , ترفند های زیرکانه عاشق کردن همسر , چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم؟ , فیلم ماهی ها عاشق می شوند موزیک , چگونه یک دختر را دلتنگ خود کنیم , تکنیک هایی برای فراموش کردن عشق , بهترین عنوان برای عاشقانه چیست؟ , جملاتی برای تعریف کردن از شوهر , جملات در رابطه به بی توجهی عشق , بی وفایی از کسی که عاشقش هستید , طلسم برای شکل نگرفتن خواستگاری , باچه لباس هایی زیبادیده میشویم , معمای شخصی عاشق خرید ماشین بود , خرید محصول عاشق کردن فرد مقابل , در شرایط عادی سر از بدن فاصله , جملاتی برای افسون کردن خانمها , چگونه وانمود کنیم که مرده ایم , آنهایی که رفته اند فکر میکنند , چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم , بازگرداندن کودکان به راه درست , دعا برای شکل نگرفتن خواستگاری , کسانی که احساسات آنها در چهره , راه فراموش کردن رابطه احساسی , وقتی سخنان خودش را هم فراموش , ار بین بردن احساس عشق در پسر , روش های خوندن و فراموش نکردن , علاقه به انجام کارهای دیگران , دعاجهت نزدیک کردن دختربه پسر , همه چیز در دست خود انسان است , راهکار های جلو زدن در یک جمع , چند راه برای فراموش کردن کسی , دعا برای دیدن راه های پنهان , جملات برای باز کردن سر صحبت , چکار کنم عشقم را فراموش کنم , احساس دخترها هنگام عاشق شدن , وقتی سخنان خود را هم فراموش , احساس میکنم دخترا دیونه من , جذب کسی که بهت توجه نمیکنه , چه کنم رئیسمان عاشقمان شود , یا یه خاطره رو فراموشش کرد , ناراحتی از بی توجهی دیگران , خود دار به چه کسی میگوییند , ترانه شناسی تنها ترین عاشق , عاشقشم ولی اون دوسم نداره , عاشق شدن مردان در ۸ ثانیه , محصول عاشق کردن فرد مقابل , من میدونم ما موفق نمی شیم , راههای برگرداندن یک رابطه , حرف های فراموش شده ایرانی , چگونه عشقمان را برگردانیم , راه ادام دارد فردی از جنس , دانلود رمان صوتی عاشقانه , پرووفایل عشق و دوس داشتن , عاشقم کن یه کم به فکر من , راهکارهایی برای عاشق شدن , شخصی عاشق خرید ماشین بود , فیلم راهی زیبا برای مردن , آیا عشق رفته باز میگردد؟ , دانلود کتاب فرشتگان بهتر , دعا براي جذب كردن ديگران , دعاي عاشق كردن طرف مقابل , چگونه کسی را کریتور کنیم , من مُردن را فراموش کردم , آیه جذب دختر مورد علاقه , پیدا کردن نام صاحب نامه , روشهای افسون کرددن زنها , ای عشق همه بهانه از تست , چگونه مخ دختر تو اینستا , راهها ی بدست اوردن رفیق , چگونه دل پسران را ببریم , ی عشق همه بهانه از توست , دوری کردن از علم اشتباه , دلم نسبت به تو سرد نیست , زیبایی عینی است یا ذهنی , 11 تازه به دوران رسیده , دعا برای علاقه مند شدن , وقتی با کسی مشکل دارین , اگر یک با یک برابر بود , نامه عاشقانه برای عشقم , عاشق کردن مرد در پیامک , مدت زمان عاشق شدن دختر , دعا جهت دلتنگ شدن فرد , چه گلی رو به عشقم بدم , نامه عاشقانه به معشوق , بیرون کردن فرد از ذهن , فیلم کسی را پیدا کردم , ایا داشتن معشوقه خوبه , نظر درباره فراموش عشق , پنج قلبی ست زیر رو رو , نحوه مجذوب کردن عشقتپ , عاشق شدن از نظر اسلام , چگونه از عشقم جدا بشم , دعا برای عاشق کردن زن , فراموش کردن نام فیلم , نحوه مجذوب کردن عشقت , روش عاشق کردن دیگران , دعا براي فراموش كردن , آموزش دل کندن از عشق , آیا این عاشقانه نیست , علاقه مند کردن کاربر , دعاي روبرو شدن با جن , فراموش کردم کلیپ پسر , ای ایران تا نفس دارم , نحوه فراموش كردن عشق , روابط انسان ها و عشق , غلط است دل به دل راه , جمله نشان دادن احساس , دعاي عاشق كردن معشوق , شعر فراموش كردن عشق , گرم کننده قلب آتشین , سر هم کردن چند آهنگ , متن فراموش کردن عشق , آیه دل کندن از دنیا , با درد دوری چه کنیم , طر ز عشق بازی ادمها , پنج جمله ی شبه جمله , راه حل برای فراموشی , فراموش كردن عشق اول , روش دقیق تغییر باور , طرز رفتار دختر عاشق , وابسته شدن در زندگی , تئاتر دیوونه م کردی , نرسد اگر به علی کسی , رسیدن به عشق قدیمی , تکنیکهای عاشق کردن , کم شدن عشق و علافه , نشان دار کردن چیست , راه و روش عاشق شدن , طلسم برای جلب دختر , نامه عاشقی به عشقت , کلیپ عشقم عروس شده , فراموش کردن یه فرد , نگاه عاشقانه پسران , دعا برای عاشق كردن , اخبار مای بی ان ار , اعتماد كردن به عشق , دعای علاقه مند کدن , دعا برای عاشق کردن , طرز نگاه پسر عاشق؟ , عاشق شدن بدون دیدن , دل بد کردن یعنی چه , راه خود را جدا کرد , طلسم برای جذب دختر , خجالتی و عاشق هنر , راه های کاهش دروغ , دعوت دختر به قرار , رفع فکر کردن زیاد , آهنگ دا حافظ رفیق , عاشق کسیه که نیست , چگونه فراموشش کنم , چگونه دلداری دهیم , ه محبوب دل به کنی , دعای بد جلوه دادن , تعریف کردن از شخص , علامت ساکن در ورد , فراموش کردن آدمها , فیلم روش عاشق شدن , برگشتن عشق قدیمی , دعوت دختر به دیت , القای ذهن به ذهن , فرار کردن از خود , چه طور عاشق شویم , اثبات دوست داشتن , بهانه آوردن شوهر , برای فراموش کردن , فراموش کردن آدما , بهترین راه تعقیب , وابسته كردن دختر , فراموش کردن عشقت , دست کم گرفتن خود , دیوونه کردن مرد , جذب كردن ديگران , باور نکردن عشقم , بی محلی به عاشق , فراموش كردن عشق , عاشق شدن کودکان , عاشق کردن افراد , شيفته كردن دختر , پيدا كردن ك م م , دیونه کردن دوست , بروز دادن تعجب , سر معشوق سلامت , عاشق کاری بودن , راههای فراموشی , دعای عاشق کردن , ترس از ترد شدن , دیدن عشق پس از , عاشق کسی شو که , ترک کردن معشوق , عاشق شدن دختر , علت عاشق شدن , عاشقانه کردن , حس عاشق شدن , احساس عشق , عاشق بودن , بکار آمدن , ذهنی دوری , عاشق شدن

گردآوری توسط بخش عشق سایت آکاایران
تبلیغات