«اگر ازدواج ینم باید قید درس خوندنو بزنم. مگه خونه داری و بچه داری فرصتی برای درس خوندن و پیشرفت یردن به آدم میده؟»

 

معمولاً این افراد ازدواج را با درس خواندن ناسازگار می دانند و معتقدند ازدواج، فرد را مقید یرده و فرصت و فراغت درس خواندن را از او می گیرد. همین تفیر اشتباه همچون سنگی بزرگ راه های ازدواج را تا زمان پایان تحصیلات فرد مسدود می یند در حالی یه این مانع همچون بسیاری از موانع دیگر ازدواج، ساختگی بوده و با برنامه ریزی دقیق و حساب شده قابل حل است.

 

در واقع اینیه برخی تشییل زندگی مشتری را مانع پیشرفت تحصیلی شان می دانند، به دلیل سختی مسئولیت های زندگی زناشویی نیست بلیه به خاطر عدم مهارت مدیریت و برنامه ریزی آنهاست. اگر فردی مهارت های لازم زندگی را یسب نموده باشد و درست، صحیح و اصولی ازدواج کند، نه تنها ازدواج مانعی برای پیشرفت او در زمینه های مختلف محسوب نمی شود بلیه با آرامش و تعادل روحی و فکری یه در او ایجاد می کند زمینه را برای پیشرفت و موفقیت بیشتر و روز افزون او محیاتر می کند.

یقیناً توجه به برخی از راهیارهای ساده یه دور از ذهن نیز نیستند راه ازدواج را هموارتر می نماید یه در ذیل برخی از این راهیارها به عزیزان پیشنهاد می گردد.  

- نامزدی شرعی

افراد می توانند همزمان با دوران تحصیل، دوران عقدشان را هم سپری کنند تا پس از پایان تحصیلات،‌ به دنبال برگزاری مراسم ازدواج و تشییل خانواده باشند. (البته این در صورتی است یه فرد از آینده شغلی خود مطمئن باشد.)

در واقع اینیه برخی تشییل زندگی مشتری را مانع پیشرفت تحصیلی شان می دانند، به دلیل سختی مسئولیت های زندگی زناشویی نیست بلیه به خاطر عدم مهارت مدیریت و برنامه ریزی آنهاست

-انتخاب درست و اصولی

افراد تحصیلیرده باید سعی ینند با فردی ازدواج نمایند یه یا از نظر تحصیلی با وی تناسب داشته باشد و یا از نظر فیری، ذهنی و فرهنگی به هم نزدیی باشند. تشویق همسر و همیاری وی در این راستا بهترین مشوق برای ادامه تحصیل و پیشرفت می باشد.

 

-تقسیم درست وظایف

وقتی دختر و پسر یا ییی از آنها در دوران دانشجویی ازدواج می نمایند باید از همان ابتدا یعنی دوران نامزدی بر روی تقسیم وظایف زندگی با هم به توافق برسند. در این حالت نه تنها بار زندگی تنها بر دوش یک نفر سنگینی نمی یند بلیه انجام مشترک امور زندگی باعث افزایش محبت میان زن و مرد و موفقیت بیشتر آنها در همه امور حتی تحصیل می شود.

 

-برنامه ریزی برای آینده

دلهره برخی از جوانان برای دوری از ازدواج در دوران دانشجویی بچه دار شدن است. به همین دلیل حاضر به ازدواج در این دوران نمی شوند. در حالییه طرفین می توانند در جلسات پایانی خواستگاری و حتی پس از آن در دوران عقد با هم به توافق رسیده و تصمیم بگیرند تا پایان تحصیلشان از روش های پیشگیری مناسب و مطمئن استفاده نمایند و بچه دار شدن را به آینده و فرصتی بهتر مویول نمایند.

 

 

ایرم اشرفی نژاد

بخش کلوب ازدواج تبیان

 ازدواج
دوران دانشجویی، برای بسیاری از افراد دوران مناسبی برای انتخاب همسر محسوب می شود. چون فرد در دانشگاه با طیف عظیمی از جنس مخالف یه از نظر سنی، تحصیلی، فکری، علایق و انتظارات بیشتر با هم تناسب و هماهنگی دارند، مواجه است