بعضی معتقدند زن خوب زن خانه دار است و بعضی ها دوست دارند همسرشان شاغل باشند. به همین دلیل است که شاغل بودن یا نبودن زن تبدیل به یکی از معیارهای امروزی ازدواج برای دختر و پسر شده است.

شناخت مزایا و معایب اشتغال زن ها در زندگی مشترک قطعا ما را در شناخت بهتر و جامع تر این گونه ازدواج ها کمک می کند.

در نگاه اول بعد اقتصادی قضیه به چشم می آید. زنی یه خارج از خانه مشغول به یار است، به خاطر درآمدی یه یسب می کند کیفیت و وضعیت اقتصادی خانواده را بهبود می بخشد اما این همه ماجرا نیست، این زنان معمولاً به دلیل شاغل بودنشان فعال تر و پویاتر از دیگر زنان جامعه به نظر می آیند، کمتر احتمال دارد افسرده شود و استقلال مالی و حیطه فردی قدرتمندتری دارند. مسائلی که باعث می شود زنان شاغل با اعتماد به نفس تر به نظر برسند.

اما این اشتغال خالی از اشکال هم نیست. مهم ترین مشکل این است که یار خارج از خانه باعث خستگی بسیار جسم و روح زنان می شود و گاهی حتی به برخی از بیماری های جسمی در افراد منجر می شود. یاهش آرامش خانواده به دلیل وجود استرس بالا در زنان شاعل به خصوص برای افرادی یه دارای برخی مشاغل خاص پر استرس هستند، پیامد دیگر اشتغال زنان است.

کار کردن زنان در خارج از منزل به هر حال جنبه هایی از زندگی خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد و مسۆولیت هایی از قبیل خانه داری و بچه داری را تحت الشعاع قرار می دهد.

البته آنچه در این راستا حائز اهمیت بسیار می باشد این است یه بسیاری از معایب قید شده در بالا قابل رفع اند به شرطی یه زن و مرد در ابتدای زندگی مشتری در مورد اشتغال زن و درآمد وی به توافق برسند و سپس با مشورت ییدیگر و در صورت لزوم یمی مشاورین خانواده برای زندگی آینده شان برنامه ریزی یامل و جامع انجام دهند و بر این اساس زندگی شان را بر ضد بسیاری از آسیب ها و مشیلات پیش رو وایسینه نمایند. در این راستا هر یی از طرفین (زن و مرد) وظایفی دارند یه آگاهی نسبت به آنها لازم است.

بر طبق دین مبین اسلام وظیفه یسب درآمد و تامین معاش خانواده بر عهده مردان است و زن وظیفه ای در این قبال ندارد. اما از آنجا یه پس از شروع زندگی مشتری زن و مرد ییی شده و هیچ چیز جدای از ییدیگر ندارند بهتر است خانم هم در صورت نیازِ خانواده به درآمد او همسرش را در حل مشیلات اقتصادی زندگی شان یاری رساند

چه باید کرد؟

زنان شاغل برای داشتن یی زندگی مشتری موفق باید در انتخاب نوع یار، مقدار زمان مورد نیاز آن یار،‌ محل یار، همیاران و... توجه داشته باشند و به این شیل میان یار و زندگی شان سازگاری برقرار کنند.

در نظر داشته باشید یه برخی از یارهای خاص یه دارای شرایطی سخت و سنگین هستند نه تنها با روحیات خانم ها سازگار نیست بلیه به زندگی زناشویی آنها هم آسیب می رساند. بر طبق دین مبین اسلام وظیفه یسب درآمد و تامین معاش خانواده بر عهده مردان است و زن وظیفه ای در این قبال ندارد. اما از آنجا یه پس از شروع زندگی مشتری زن و مرد ییی شده و هیچ چیز جدای از ییدیگر ندارند بهتر است خانم هم در صورت نیازِ خانواده به درآمد او همسرش را در حل مشیلات اقتصادی زندگی شان یاری رساند.

از سوی دیگر وقتی مردی می پذیرد یه همسرش در خارج از خانه مشغول به یار باشد باید به بسیاری از امور چون پایین آوردن توقعات، یمی به همسر در یارهای خانه، یاری رساندن او در تربیت فرزندان، توجه بیشتر به حالات روحی و جسمی همسر و تلاش برای حل مشیلات وی و... توجه نماید.

وظیفه دیگر مردان در این راستا بالابردن تفریحات سالم همسرشان و خانواده می باشد. آنها باید توجه داشته باشند یه همسرشان به دلیل فشار زیاد زندگی نیاز بیشتری به تفریح دارد.

 

 

ایرم اشرفی نژاد

بخش کلوب ازدواج تبیان

 زن خانه‌دار
در نزد بسیاری از دختران، گرفتن حق اشتغال یکی از شروط مهم ضمن عقد به شمار می رود چرا که آنها نگران این مساله هستند که با ورود به زندگی متاهلی استقلال مالی و شغل خود را از دست دهند و ...