حسادت زن

حسادت، حسودی، حسادت زن، حسادت زنانه، حسادت زن نسبت به

 چرا خداوند حس حسادت را در زن بیشتر از مرد قرار داده و از طرفی به مرد اجازه ازدواج و گرفتن چهار زن را داده است و این دو با هم در یک جا جمع نمی شود؟

درپاسخ به این سوال توجه به چند امر شایسته است:
الف) حس حسادت
حسادت، نوعى خشم درونى است که مرتبه هایى از آن در همه افراد وجود دارد ولى ممکن است در بعضى کمتر و در برخى بیشتر دیده شود . به گزارش ایونا حسادت و هم چشمى جهالتى است که با سعادت و خوشبختى فاصله بسیار دارد . حسادت شکل ها و ظواهر مبدل بسیارى دارد ؛ حسادت مى تواند خود را در رقابتى پایدار یا در کنارگیرى از همه رقابت ها آشکار سازد ، حسادت در شهرت طلبى یا در فروتنى در بخشش ، بى پروایى و یا در طمع ظالمانه نیز خود را ابراز مى کند و ثمرات تلخ هم چشمى هاى دوران کودکى در سال هاى بعد ما را احاطه مى کنند. هم چشمى هاى دوران کودکى اگر جدى گرفته نشود به طور دائمى بر فرد اثر گذاشته و صفات شخصیتى او را غیر طبیعى مى سازد و بایستى افزود : گاه اختلافات سنى و bsdp20422Xسى بین فرزندان یک خانواده باعث حسادت مى شود. در همین خصوص برخى از بانوان معتقدند : زن ها به جهت روحیه حساس خود گاه دچار حسادت هاى بچگانه مى شوند و یا حسادت در bsdp20300X نیز وجود دارد ولى در خانم ها بارزتر است .
حسادت هاى زنانه بیشتر به زرق و برق هاى دنیایى است که گاهى باعث از هم پاشیدن خانواده ها مى شود و زنان حسود فکر مى کنند که خودشان به جایى نمى رسند و نمى توانند موفق شوند به همین خاطر تمام زندگیشان را به خاطر حسادت نابود مى کنند و رفتارشان در خانه و خانواده به قدرى تغییر مى کند که سایر جوانب زندگیشان کم کم نابود مى شود .
یکى از کارشناسان امر روانشناسى در مورد حسادت هاى زنانه معتقد است : تفاوت هاى بین زن و مرد و تحول اجتماعى متفاوت در دختران و پسران در دوره هاى مختلف موجب برخى مسائل در بزرگسالى مى گردد و حسادت ها نیز ریشه در کودکى دارند. وى اظهار داشت : بین bsdp20300X حسادت بیشتر bsdp20422Xبه رقابت دارد و رقابت آن ها در مسائل خارج از مالکیت بیشتر مشاهده مى شود . حسادت هاى زنانه از یک سرى رفتارهاى بد آموخته شده نشأت مى گیرد که گاهى بر عملکرد خانوادگى ، تحصیلى و شغلى او نیز تأثیر مى گذارد و در بعضى موارد زن ها به bsdp20300X نیز به خاطر آزادى هایشان ممکن است حسادت کنند. زن ها به لحاظ باورهاى جامعه از حساسیت بیشترى برخوردارند و زن حسود اغلب فکر مى کند که ندارم ولى دیگرى دارد و خودباورى خود را از دست مى دهد و راه غلط را انتخاب مى کند و آرام آرام دچار بى ارزشى شخصیت مى شود که حسادت نیز در وجودش بیشتر رخنه مى کند .
بنابراین حسادت ذاتی زنان نیست بلکه ازنگرش های غلط وبد آموزی های محیطی وخانوادگی به وجود می آیدودربستر جامعه به اوج خودمی رسد. لذا قابل درمان است وبا فرهنگ سازی، برنامه ریزی ومدیریت صحیح می توان آن را کاهش داد.
ب) فلسفه تعددزوجات
اسلام تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نامحدود قبول ندارد. با بررسى وضع محیطهاى مختلف قبل از اسلام به این نتیجه مى‏رسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادى بوده و قبل از اسلام جریان داشته؛ تعدد زوجات از ابتکارات اسلام نیست، بلکه دین آن را در چارچوب ضرورت‏هاى زندگى انسان محدود ساخته و براى آن قید و شرایط سنگین قرار داده است.
قوانین اسلام براساس نیازهاى واقعى بشراست، نه احساسات، زیرا ممکن است هر زنى از آمدن رقیب (در زندگى ناراحت بشود، ولى وقتى مصلحت تمام جامعه درنظر گرفته شود و احساسات را به کنار بگذاریم، فلسفه تعدد زوجات روشن مى‏شود. هیچ کس نمى‏تواند انکار کند که bsdp20300X در حوادث گوناگون زندگى، بیش از زنان در خطر مرگ قرار دارند و در bsdp20422Xگ‏ها و حوادث دیگر، قربانیان اصلى را آن‏ها تشکیل مى‏دهند.
نیز نمى‏توان انکار کرد که بقاى غریزه bsdp20422Xسى bsdp20300X از زنان طولانى‏تر است، زیرا زنان در سن معینى، آمادگى bsdp20422Xسى خود را از دست مى‏دهند، در حالى که در bsdp20300X چنین نیست.
هم چنین زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حاملگى، عملاً ممنوعیت آمیزش دارند، در حالى که در bsdp20300X این ممنوعیت وجود ندارد.
از همه گذشته زنانى هستند که به علل گوناگونى همسران خود را از دست مى‏دهند و اگر تعدد زوجات نباشد، آن‏ها باید براى همیشه بدون همسر باقى بمانند.
با درنظر گرفتن این واقعیت‏ها در این گونه موارد (که تعادل میان مرد و زن به هم مى‏خورد) ناچاریم یکى از سه راه ذیل را انتخاب کنیم.
أ) bsdp20300X تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان بیوه تا پایان bsdp20641X بدون همسر باقى بمانند و تمام نیازهاى فطرى و خواسته‏هاى درونى و احساسى خود را سرکوب کنند.
ب) bsdp20300X فقط داراى یک همسر قانونى باشند، ولى bsdp20285X آزاد و نامشروع bsdp20422Xسى را با زنانى که بى bsdp20327X مانده‏اند، به شکل معشوقه برقرار سازند.
ج) کسانى که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر جسمى و مالى و اخلاقى مشکلى براى آن‏ها ایجاد نمى‏شود، نیز قدرت بر اجراى کامل عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بیش از یک همسر انتخاب کنند.
حال اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم، باید گذشته از bsdp20737X اجتماعى که به وجود مى‏آید، با فطرت و غرائز و نیازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخیزیم. هم چنین عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم اما این مبارزه‏اى است که پیروزى در آن نیست. به فرض که این طرح عملى بشود، bsdp20422Xبه‏هاى غیر انسانى آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
تعدد همسر را در موارد ضرورت نباید تنها از دریچه چشم همسر اول مورد بررسى قرار داد، بلکه از دریچه چشم همسر دوم و مصالح و مقتضیات اجتماعى باید مورد مطالعه قرار داد. آن‏ها که bsdp20737X همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مى‏کنند، کسانى هستند که یک مسئله سه زاویه‏اى را تنها از یک زاویه نگاه مى‏کنند، زیرا تعدد همسر هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه دیدهمسر اول، نیز از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود، آن گاه با توجه به مصلحت مجموع در این باره قضاوت کنیم.
اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشا را به رسمیت بشناسیم. تازه زنانى که به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى bsdp20422Xسى قرار مى‏گیرند، نه تأمین دارند و نه آینده‏اى. چنان که شخصیت آن‏ها پایمال شده است. این‏ها امورى نیست که انسان آگاه آن را تجویز کند.
بنابراین تنها راه سوم مى‏ماند که هم به خواسته‏هاى فطرى و نیازهاى غریزى زنان پاسخ مثبت داد و هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانى زندگى این دسته از زنان برکنار ماند و جامعه را از گرداب گناه بیرون برد.

چرا bsdp20785X باعث حسادت زنان می شوند؟

حسادت، حسودی، bsdp18107X، bsdp18108X، bsdp18107X نسبت به
حسادت زنان,حسادت همسر

 

ریشه اصلی این آداب، این است که این bsdp20785X از مشکل کمبود توجه رنج می برند. آنها از درون قصد اذیت کردن شما را ندارند، شاید اگر بدانند که چه قدر شما را ناراحت می کنند، هیچ وقت این کار را نکنند.

 

وقتی مردی باعث حسادت همسر خود می شود، در واقع هیچ منظور و هدف خاصی ندارد. تنها دلیل اصلی آن، عدم احساس امنیت نسبت به bsdp20612X خود و همسرش است. در این حالت، مرد به حد انفجار می رسد، شاید اگر با عوامل این معضل آشنا شوید، بتوانید کمی آنها را درک کنید!!

 

احساس عدم امنیت

آنها در bsdp20285X خود با همسرشان، از اعماق درون، احساس عدم امنیت می کنند. با این کار می خواهند امنیت خود را نشان دهند، با خودنمایی، فشار حس عدم امنیت آنها کمتر می شود. تصور bsdp20785X بر این است که هر چقدر همسرشان نسبت به اعمال و رفتار وی، حسودی کنند، نزد وی، جذابتر و خواستنی تر جلوه می کنند، اگر با این طرز فکر آنها آشنا شوید، کمتر از این اخلاقشان ناراحت می شوید.

 

در صورتی که از ابتدا نیز یک عدم اطمینان خفته در زندگی آنها باشد و در این بین مرد به زنی دیگر توجه یا نگاه کند، آن وقت است که این حس خفته در زن نیز بیدار و bsdp20737X خطرسازی را به دنبال دارد.

 

در واقع آنها هیچ منظوری ندارند

bsdp20785X بدون منظور این کار را می کنند. آنها با زنان دیگر اطراف خود صحبت کرده و جلب توجه می کنند. این مرد در نظر دیگران تنها یک مرد چشم چران و هوس ران است.

 

ریشه اصلی این آداب، این است که این bsdp20785X از مشکل کمبود توجه رنج می برند. آنها از درون قصد اذیت کردن شما را ندارند، شاید اگر بدانند که چه قدر شما را ناراحت می کنند، هیچ وقت این کار را نکنند. در این بین زن به شدت عصبی شده، اگر زندگی خود را دوست داشته باشد، با روش خاص زنان! به مرد خود توجه بیشتری کرده و bsdp20285X زندگی را مستحکم تر می کند، در غیر این صورت، مطمئناً تنها نظاره می کند و منتظر متلاشی شدن bsdp20612X خود می شوند.

 

قدرت درک این bsdp20785X

دانستن علل اصلی ایجاد این حالات در bsdp20785X، به شما قوت قلب می دهد و تا حدی قادرید آنها را درک کنید، بدانید که این bsdp20785X هنوز به استحکام bsdp20612X خود شک داشته و با این حس و احساس خطر و تزلزل در bsdp20612X ی خود، دست به این کارها می زنند.

 

در آخر توصیه ما را جدی بگیرید، واقعاً bsdp20785X از این کار نیت خاصی ندارند، این شما هستید که با روشی زنانه و اقتدار خود می توانید اوضاع را دوباره تحت اختیار بگیرید!

حسادت، حسودی، حسادت زن، حسادت زنانه، حسادت زن نسبت به گردآوری توسط بخش دانستنیهای قبل از ازدواج سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات