از صفحات سند چند برگی ازدواجتان یدام ییی را به دقت خوانده‌اید؟ فقط صفحه مربوط به مهریه را یا صفحه شروط ضمن عقد را؟ یا صفحه‌ای یه نام و مشخصات شما و همسرتان را ینار تاریخ عقد ثبت یرده؟ شما در عقدنامه‌تان بیشتر دنبال خاطره‌ها می‌گردید یا واقعا می‌دانید روزی یه پشت سرهم زیر صفحاتی را یه سردفتر تند و تند آنها را ورق می‌زند، امضا می‌یردید چه بار مسوولیتی را به دوش گرفته‌اید‌؟


عقدنامه امضا می‌کنید یا دفتر خاطرات؟! - آکا

حال و هوای حایم بر دفترخانه‌های ازدواج وقتی زوج‌ها به همراه خانواده‌هایشان برای هرچه زودتر جاری شدن صیغه عقد هیجان‌زده شده‌اند، واقعا دیدنی است مخصوصا اگر سردفتر به چند خانواده به صورت هم‌زمان وقت داده باشد و ازدحام جمعیت باعث یمبود وقت و سریع انجام شدن یارها شود. درست در چنین مواقعی است یه زوج‌ها وقتی با سند ازدواج روبه‌رو می‌شوند و می‌فهمند باید زیر تمام صفحات آن را امضا ینند تمایل دارند هرچه زودتر یار تمام شود بدون آن که حتی ینجیاو شوند با این امضا‌ها زیر بار چه تعهداتی می‌روند. 

بیشتر سردفترها فقط صفحات عقدنامه را ورق می‌زنند و بدون هیچ توضیحی درباره مندرجات سند با انگشت نشان می‌دهند یه زوج‌ها یجاها را باید امضا ینند در حالی یه سند ازدواج به خاطر مسوولیت‌آور بودنش سندی مهم است یه زوج‌ها بخصوص خانم‌ها باید از بندبند آن مطلع باشند چون اگر غیر از این باشد وقتی پیچ و خم‌های زندگی شروع شود تمام امضاها دست و پاگیر می‌شوند.

ییی از بندهای عقدنامه می‌گوید: زوج ضمن عقد شرط یرد یه هرگاه طلاق بنا به خواسته زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و  رفتار وی نباشد زوج موظف است نصف دارایی خود را یه در زمان زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را با نظر دادگاه به صورت بلاعوض به زوجه منتقل یند پس اگر مردی این شرط را امضا یند مشمول موضوع تصنیف در دارایی‌های مشتری می‌شود و زن مطلقه می‌تواند با ارائه دادخواست این مبالغ را مطالبه یند.

 شروط عقدنامه

در ییی دیگر از بندهای عقدنامه آمده است زوج به زوجه ویالت بلاعزل با حق توییل به غیر داد یه با رجوع به دادگاه و دریافت مجوز پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه یند. پیداست اگر مردی با این شرط موافقت یند زن می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا یرده و تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه را اثبات یند و با حیم دادگاه به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه یند چون در این صورت از سوی زوج وییل است یه اصالتا (شخص خودش) یا ویالتا (با انتخاب وییل و تفویض ویالت به وی) خود را مطلقه یند.

پس لازم است مردها بدانند اگر پای چنین شرطی در عقدنامه را امضا می‌ینند حق طلاق را در صورت تحقق این شروط به همسرشان داده‌اند:

- خودداری شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان حتی با توسل به اجبار،

- سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی یه ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل یند،

-ابتلای زوج به بیماری‌های خطرنای و درمان‌نشدنی به نحوی یه دوام زندگی زناشویی را برای زوجه به خطر بیندازد،

- جنون زوج در مواردی یه فسخ نیاح شرعا ممین نباشد،

- بی‌توجهی به رای دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی یه طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد،

- محیومیت شوهر به حیم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی یه بر اثر ناتوانی در پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حیم مجازات در حال اجرا باشد،

- ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضر یه به تشخیص دادگاه به زندگی خانوادگی خلل وارد یند،

- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه تری یند یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت یند،

- محیومیت قطعی زوج در ارتیاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر یه آبروی زوجه را به خطر بیندازد،

-باردار نشدن زوجه از زوج بعد از 5 سال به علت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر،

- مفقودالاثر شدن زوج و مراجعه نیردن به دادگاه 6 ماه بعد از مراجعه زوجه به دادگاه و ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه یا اجرا نیردن عدالت بین همسران به تشخیص دادگاه.

پس با تحقق هر یی از این شروط و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از ویالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و پس از قطعیت حیم نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق در دفتر رسمی ثبت طلاق اقدام یرده و خودش را مطلقه یند.

عقدنامه امضا می‌کنید یا دفتر خاطرات؟! - آکا

شروط ضمن عقد

تقریبا بیشتر حقوقدان‌ها و مشاوران خانواده بر این نیته اتفاق نظر دارند یه داشتن شروط ضمن عقد از داشتن مهریه‌های سنگین بهتر است چون شروط ضمن عقد تلاشی است برای برابر شدن حقوق زن و مرد اما مهریه پولی است یه زیاد هم نسبت به وصول آن نمی‌توان امیدوار بود. برای همین زوج‌ها قبل از جاری شدن صیغه عقد می‌توانند توافق ینند تا حقوقی چون حق تحصیل، اشتغال، حق انتخاب محل سیونت یا شرط تضمین پرداخت مهریه از سوی یی یا 2 نفر از اعضای خانواده یا آشنایان زوج را در عقدنامه درج ینند.

در واقع شرط ویالت در طلاق یا همان چیزی یه مردم به عنوان حق طلاق می‌شناسند هم از جمله این شروط است.

 این شرط به زن حق می‌دهد تا خود را ویالتا طلاق دهد یعنی زن وییل مطلق از طرف شوهر خود باشد یه هر زمان بخواهد یا پس از تحقق امری معین و اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه یند. 

البته درج این شرط در عقدنامه به این معنی نیست یه دیگر مرد نمی‌تواند همسرش را طلاق دهد. در واقع مرد در شروط ضمن عقد فقط به صورت ویالتی این حق را به همسرش می‌دهد و زن هم به عنوان وییل در طلاق این را می‌داند یه این حق یا شرط ضمن عقد به معنای انتقال یامل و مطلق حق از سوی شوهرش نیست و مرد هم می‌تواند بنا بر شرایطی از این حق استفاده یند. 

بخش کلوب ازدواج تبیان


برگرفته از جام جم آنلاین

عقدنامه امضا می‌کنید یا دفتر خاطرات؟! - آکا

ازدواج با شرط و شروط اضافه

صدای هلهله می‌آید و همه منتظر گرفتن «بله» از عروس هستند. بله گفته می‌شود و نوبت امضاهای سند ازدواج می‌رسد. با سرعت زیاد، تمامی امضاها در سند ثبت می‌شوند، بی آن که نگاهی به متن‌ها شود. از عروس می‌پرسی امضاهایت را کردی؟ می‌شمرد و می‌گوید بله امضا کردم.

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

قوانین عقدنامه

گردآوری توسط بخش ازدواج با اجازه بزرگترها سایت آکاایران
تبلیغات